Wybrane aspekty proceduralne zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Tomasz Brzezicki, Bartłomiej Chludziński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.025

Abstrakt


Zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich następuje na podstawie przesłanek zawartych w przepisie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja zwrotowa posiada charakter związany i jest konsekwencją prawidłowego przeprowadzenia postępowania wyjaśnianego. Nie jest to sankcja administracyjna. Zwrot środków jest jednak zawsze związany z dolegliwościami o charakterze ekonomicznym, co oznacza obowiązek organu do prawidłowego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Słowa kluczowe


przesłanki zwrotu środków; decyzja; postępowanie administracyjne; zakres po-stępowania wyjaśniającego

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., KPA. Komentarz, wyd. 15, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Bieluci K., Lemańska E., Siemieniako J., Szkoda jako przesłanka zwrotu środków europejskich przez beneficjenta, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, No 3, pp. 72–90.

Błaś A., Jendrośka J., Granice dyskrecjonalnych uprawnień administracji publicznej [in:] Z. Niewiadomski (ed.) Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane Prof. zw. dr hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Wydawnictwo WSAiZ, Przemyśl 2000.

Jaśkowska M., Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej [in:] R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Lewicki M., Pojęcie sankcji prawnej w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2002, vol. 8, pp. 63–75.

Miemiec W., Przesłanki determinujące zwrot środków przeznaczonych na finansowanie programów realizowanych przez JST z udziałem bezzwrotnych środków europejskich, „Finanse Komunalne” 2012, No 1–2, pp. 34–43.

Poździk R., Decyzje o zwrocie środków unijnych w praktyce wdrażania regionalnych programów operacyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2013, No 7–8, pp. 105–116.

Szydło M., Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, „Studia Prawnicze” 2003, vol. 4, pp. 123–150.

Wyszomirski Ł.M., Zwrot środków europejskich przez beneficjenta „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, No 1, pp. 77–93.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism