The reasons for establishing the interest rate on overpayment resulting from the decision confirming overpayment – comments de lege lata and de lege ferenda

Paweł Majka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.024

Abstrakt


Przesłanki oprocentowania nadpłaty wynikającej z decyzji stwierdzającej nadpłatę – uwagi de lege lata i de lege ferenda. Przedmiotem opracowania jest analiza regulacji prawnych dotyczących oprocentowania nadpłaty wynikającej z decyzji stwierdzającej nadpłatę. W ocenie autora nie budzi wątpliwości konieczność obowiązywania rozwiązań w zakresie oprocentowania nadpłat, w tym również tych wynikających z decyzji je stwierdzających. Jednocześnie obowiązujące rozwiązania w tym zakresie zostały ocenione jako wywołujące wątpliwości odnośnie do terminu, od którego oprocentowanie powinno zostać naliczone. Trudność w interpretacji przepisów związana jest z podnoszoną w orzecznictwie oraz doktrynie koniecznością oceny wyłącznie subiektywnych elementów „przyczynienia się” do opóźnienia w wydaniu przez organ podatkowy decyzji poprzez świadome i celowe działanie podatnika. W opracowaniu zaproponowano, by w związku z propozycją uchwalenia nowej ordynacji podatkowej zmodyfikować kształt rozwiązań prawnych w tym zakresie, uwzględniając założenie, iż podatnik nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji związanych z wadliwym działaniem władzy publicznej w zakresie zarówno stanowienia, jak i stosowania prawa.

Słowa kluczowe


podatek; nadpłata; stwierdzenie nadpłaty; oprocentowanie nadpłaty

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Babiarz S. [in:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2007.

Brzeziński B., Filipczyk H., Kalinowski M., Lasiński-Sulecki K., Masternak M., Morawski W., Nita A., Olesińska A., Orłowski J., Prejs E., Pustuł J., Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2015.

Brzeziński B., Morawski W. (eds), Nowelizacja ordynacji podatkowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Czachórski W., Zobowiązania – zarys wykładu, PWN, Warszawa 1998.

Dybowski T., Pyrzyńska A., Świadczenie [in:] Łętowska E. (ed.), System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2006.

Etel L. (ed.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2018.

Etel L., Babiarz S., Dowgier R., Filipczyk H., Gurba W., Krawczyk I., Kuśnierz W., Łoboda M., Nikończyk A., Nita A., Ogrodowczyk B., Olesińska A., Pietrasz P., Popławski M., Rudowski J., Strzelec D., Taborski G, Zajączkowski A. Nowa ordynacja podatkowa, Temida 2, Białystok 2017.

Etel L., Babiarz S., Dowgier R., Filipczyk H., Gurba W., Krawczyk I., Kuśnierz W., Łoboda M., Nikończyk A., Nita A., Olesińska A., Pietrasz P., Popławski M., Rudowski J., Strzelec D., Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji, Temida 2 przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.

Etel L., Kosikowski C. (eds), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.

Etel L., Stwierdzenie nadpłaty po nowemu [in:] R. Dowgier, M. Popławski (ed.), Ordynacja podatkowa. Zmiany w ogólnym prawie podatkowym, Temida 2, Białystok 2016.

Filipczyk H., Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty a postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego [in:] B. Brzeziński (ed.), Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

Kalinowski M., Nadpłata w świetle przepisów ordynacji podatkowej [in:] Z. Chmiel (ed.), Księga pamiątkowa ku czci docenta Eligiusza Drgasa, TNOiK, Toruń 1998.

Łunarski O., Zapłata podatku, ODDK, Gdańsk 2002.

Nita A., Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych, Arche, Gdańsk 2007.

Piechota E., Nadpłata podatkowa – zasadnicze kontrowersje [in:] M. Ciecierski, A. Mudrecki, P. Stanisławiszyn (eds), Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.

Popławski M., Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Popławski M., Uprawnienia podatkowe stanowiące podstawę dochodzenia należności od podmiotów publicznych [in:] L. Etel (ed.), System prawa finansowego, Tom III, Prawo daninowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Popławski M., Uprawnienia podatkowe. Procedura dochodzenia należności podatkowych od skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Ślifirczyk M., Nadpłata podatku, Zakamycze, Kraków 2005.

Ślifirczyk M., Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty – zagadnienia podstawowe [in:] L. Etel (ed.), Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Temida 2 przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.

Zubrzycki J. [in:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki (eds), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2016.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism