Polish Space Agency – an outline of the legal and financial issues

Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski, Martyna Wilmanowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.023

Abstrakt


Polska Agencja Kosmiczna – problematyka prawnofinansowa. W artykule zbadano problematykę prawnofinansową Polskiej Agencji Kosmicznej. Wskazano na cel powołania Agencji i jej zadania, dokonano także analizy Agencji pod kątem regulacji dotyczących agencji wykonawczych (zawartych w ustawie o finansach publicznych). Ponadto w artykule autorzy zbadali gospodarkę finansową Agencji – na płaszczyźnie zarówno ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, jak i planów finansowych Agencji zamieszczanych corocznie w załączniku nr 11 do ustawy budżetowej oraz w oparciu o wyniki kontroli tego podmiotu dokonanej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Słowa kluczowe


finanse publiczne; agencja wykonawcza; Polska Agencja Kosmiczna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Balsano A.M., Modernising Secured Transactions Law: A Viewpoint from the European Space Agency, „Uniform Law Review” 2003, No 1–2, pp. 375–376.

Brzeziński B., Olesińska A. (ed.), Prawo finansów publicznych, TNOiK, Toruń 2017.

European Space Agency and Programs Handbook, Strategic information and contacts, International Business Publications, Waszyngton 2016.

Grzymkowska M. [in:] A. Wróbel (ed.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

Malinowska-Misiąg E. [in:] W. Misiąg (ed.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Mierzwa A. [in:] P. Smoleń (ed.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Mikos-Sitek A. [in:] A. Nowak-Far (ed.), Finanse publiczne i prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Ridpath I., A Dictionary of Astronomy, Oxford University Press, Oxford 2004.

Wilmanowicz M., Europejska Agencja Kosmiczna, „Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne” 2018, nr XIV (1), pp. 152–163.








ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism