A few remarks on the establishment of local tax law in Poland

Rafał Dowgier

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.022

Abstrakt


Kilka uwag w przedmiocie tworzenia w Polsce lokalnego prawa podatkowego. W polskim systemie podatkowym występują podatki zasilające zarówno budżet centralny, jak i budżety najniższego szczebla samorządu terytorialnego, jakimi są gminy. Władztwo podatkowe gmin ograniczone jest przepisami ustawy, a zatem to ustawodawca w istocie decyduje o kształcie lokalnego prawa podatkowego. W ostatnim czasie jego działania doprowadzają do znacznej obniżki dochodów własnych gmin bez rekompensaty utraconych przez nie dochodów. W opracowaniu wskazano, jakimi metodami ustawodawca ingeruje w podatkowe dochody gmin. Zjawisko to jest o tyle niepokojące, że zwykle wiąże się z naruszeniem powszechnie akceptowanych zasad przyzwoitej legislacji.


Słowa kluczowe


stanowienie prawa; lokalne prawo podatkowe; podatki

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Dowgier R., Zasady stanowienia prawa podatkowego – próba klasyfikacji [in:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (eds), Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Dowgier R., Wpływ zmiany definicji budowli w prawie budowlanym na zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2010, No 9, pp. 8–12.

Dowgier R., Zakres władztwa podatkowego gmin w prawie Rzeczpospolitej Polskiej w świetle standardów wynikających z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego [in:] M. Ofiarska (ed.), Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.

Dowgier R., Nowe zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2016, No 9, pp. 6–11.

Dowgier R., Nowe zasady opodatkowania gruntów pod infrastrukturą techniczną, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018, No 10, pp. 6–12.

Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Temida2, Biały-stok 2013. Kosikowski C., Ustawa podatkowa, Lexis Nexis Polska, Warszawa 2006.

Morawski W., Elektrownie wiatrowe [in:] W. Morawski (ed.), Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych. Komentarz. Linie interpretacyjne, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2013.

Popławski M., Lokalne prawo podatkowe (duplicated typescript), Białystok 2002.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism