Glosa do wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. (I SA/Rz 1090/15)

Paweł Majka, Krzysztof Heliniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.019

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest krytyczna analiza tezy z uzasadnienia wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. (I SA/Rz 1090/15), zgodnie z którą zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowią przywilej, który jest wyjątkiem od ogólnej zasady powszechności opodatkowania, dlatego zwolnienie musi być interpretowane ściśle. W ocenie autorów teza ta nie znajduje oparcia w treści obowiązujących przepisów oraz aktualnych poglądów doktryny na problem interpretacji przepisów.

Słowa kluczowe


podatek od nieruchomości; zwolnienia podatkowe; przywileje podatkowe; wykładnia przepisów; uzasadnienie wyroku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzeziński B., Masternak M., O tak zwanym ciężarze dowodu w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 2004, nr 5, s. 56–59.

Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, ODDK, Gdańsk 2008.

Gomułowicz A. (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci prof. W. Łączkowskiego, UAM, Poznań 2003.

Majka P., Wykładnia przepisów regulujących ustawowe zwolnienia w podatku od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych, [w:] W. Miemiec (red.), Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Morawski W., Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym, ODDK, Gdańsk 2002.

Niesiołowski J., Nagrody jako element systemów normatywnych, „Państwo i Prawo” 1983, nr 11, s. 70–74.

Nykiel W., Norma prawa podatkowego a elementy konstrukcji podatku, [w:] J. Małecki, A. Gomułowicz (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci prof. W. Łączkowskiego, Printer, Poznań 2003.

Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, ABC, Warszawa 2002.

Nykiel W., Zwolnienia i ulgi podatkowe a konstrukcja podatku (wybrane zagadnienia), [w:] B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski, R. Mastalski (red.), Księga ku czci Prof. A. Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa finansowego, TNOiK, Toruń 1998.

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, Tom II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.

Tarno J. P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LexisNexis Polska, Warszawa 2012.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism