Koncepcja umowy administracyjnej na przykładzie umowy o dotację w świetle polskich i zagranicznych regulacji

Anna Ostrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.014

Abstrakt


Choć umowy zawierane przez polskie organy administracji publicznej są przedmiotem obszernych badań naukowych zaprezentowanych w literaturze polskiej doktryny prawa administracyjnego, nie doczekały się swej ustawowej klasyfikacji i standaryzacji. Wzorcowe regulacje w tym zakresie zostały natomiast wprowadzone w innych krajach, np. w Niemczech i we Francji, już w ubiegłych wiekach (XIX i XX w.) i stosowanie tam instytucji tzw. umowy administracyjnej nie spotyka się z barierami analogicznymi do tych, które obserwowane są w Polsce. Artykuł przedstawia te bariery na przykładzie nierozstrzygniętego charakteru prawnego umowy dotacyjnej. Podjęta w nim zostanie próba odniesienia niemieckiej i francuskiej koncepcji umowy administracyjnej do umów zawieranych przez polską administrację, w tym w szczególności do umowy dotacyjnej.

Słowa kluczowe


umowa administracyjna; umowa dotacyjna; dotacja publiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cieślik Z., Umowa administracyjna w państwie prawa, Zakamycze, Kraków 2004.

Doliwa A., Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Gonet W., Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Kijowski D.R., Umowy w administracji publicznej, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania: studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, TNOiK, Toruń 2005.

Kijowski D.R., W sprawie charakteru prawnego umów zawieranych przez organy administracji, „Państwo i Prawo” 1987, nr 6, s. 77–87.

Maciołek M., Kryteria kwalifikacyjne kontraktu administracyjnego we francuskiej nauce prawa administracyjnego, „Studia Iuridica” 1996, t. 32, s. 173–178.

Ostrowska A., Dotowanie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2013, nr 12, s. 5–20.

Ostrowska A., Samorządowe prawo dotacyjne. Dotacje jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Stec P., Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne, Difin, Warszawa 2013.

Stefańska E., Umowy zawierane w sferze administracji publicznej – wybrane zagadnienia, [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008.

Śledzińska A., Umowy administracyjne w prawie i praktyce innych krajów, [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Kolonia Limited, Wrocław 2008.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism