Vacatio legis ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych w kontekście zasady należytej legislacji

Mateusz Niemiec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.011

Abstrakt


Opracowanie poświęcone zostało zbadaniu odpowiedniości
14-dniowego terminu vacatio legis ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych, w szczególności w kontekście wpływu tego terminu na sprzedaż produktów bankowych, nadto próbie ustalenia, czy zastosowanie innego terminu przepisów dostosowawczych pozwoliłoby na uniknięcie lub ograniczenie ewentualnych negatywnych konsekwencji dla banków wynikających z wejścia w życie ww. ustawy. Opracowanie stanowi jednocześnie – na podstawie wyników przeprowadzonych badań – próbę odpowiedzi na pytanie, czy powyższy termin odpowiada konstytucyjnemu wymogowi przestrzegania zasady należytej legislacji.zasada należytej legislacji; przepisy dostosowawcze; podatek bankowy

Słowa kluczowe


zasada należytej legislacji; przepisy dostosowawcze; podatek bankowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dec P., Masiukiewicz P., Podatek bankowy, C.H. Beck, Warszawa 2013.

Etel L., Liszewski G., Podatki majątkowe w Polsce – wybrane problemy, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Studiów Budżetowych, raport nr 209, wrzesień 2002.

Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., Prawo finansowe, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Gomułowicz A., Mączyński D., Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Jaskiernia J., Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Wydawnictw Sejmowe, Warszawa 1999.

Kwietko-Bębnowski M., Ordynacja podatkowa. 366 wyjaśnień i interpretacji, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Marcinkowska M., Dodatkowe opłaty i podatki od banków – potrzeby praktyki i dylematy teorii finansów, http://kbd.projektekf.pl/sites/default/files/

materialy_prasowe/podatek%20bankowy_Marcinkowska.pdf

Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Mastalski R., Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Wolański R., System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Wróblewska I., Zasada państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP, TNOiK, Toruń 2010.

Zalasiński T., Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism