Kierunki rozwiązań prawnych dotyczących zmian konstrukcji indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

Alicja Młynarczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.009

Abstrakt


Celem opracowania jest omówienie charakteru prawnego długu jednostek samorządu terytorialnego oraz analiza konstrukcji prawnej indywidualnego wskaźnika zadłużenia tych jednostek. Głównym celem ustawowych limitów zadłużenia jest zahamowanie nadmiernego zadłużenia. Wspomniany wskaźnik powinien także umożliwić samorządom rozwój gospodarczy. Doktryna od dawna postuluje wprowadzenie zmian w konstrukcji indywidualnego wskaźnika zadłużenia. W Ministerstwie Finansów trwają prace, które umożliwią dokonanie restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu. Inne proponowane zmiany mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego samorządów terytorialnych mogą wpłynąć na obniżenie ich zdolności kredytowej i potencjału inwestycyjnego. Artykuł omawia kwestie związane z ustaleniem optymalnego charakteru prawnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Słowa kluczowe


charakter prawny długu jednostek samorządu terytorialnego; restrukturyzacja długu samorządów terytorialnych; modyfikacja konstrukcji indywidualnego wskaźnika zadłużenia; zwiększenie bezpieczeństwa finansowego samorządów terytorialnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bitner M., Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Borodo A., Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne, Branta, Bydgoszcz 2000.

Borodo A., Kredyty, pożyczki i obligacje jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, [w:] A. Borodo (red.), Samorząd terytorialny a banki, TNOiK, Toruń, 2002.

Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa 2006.

Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, TNOiK, Toruń 2010.

Glumińska-Pawlic J., Państwowy dług publiczny a rozwój gospodarki lokalnej, [w:] J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2017.

Jastrzębska M., Nadmierne zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego – przyczyny, skutki, przeciwdziałania, „Finanse Komunalne” 2016, nr 6, s. 15–29.

Kamiński A., Realność parametrów finansowania i zadłużania w wieloletniej prognozie finansowej, „Finanse Komunalne” 2016, nr 11, s. 23–28.

Klimek P., Prawnofinansowe przesłanki długu publicznego w gminie – małym mieście, [w:] J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2017.

Kornberger-Sokołowska E., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lexis Nexis Polska, Warszawa 2012.

Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych, „Państwo i Prawo”, 1999, nr 3, s. 3–19.

Krawczyk R.P., Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządów terytorialnych, „Finanse Komunalne” 2016, nr 12, s. 5–19.

Kuzyniak E., Możliwość parametrycznego ograniczania poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, [w:] A. Gliniecka, A. Drywa,

E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2017.

Miemiec W., Kategoria kredytu i pożyczki jako tytułów zaliczanych do państwowego długu publicznego w ustawie o finansach publicznych

i rozporządzeniu wydanym na jego podstawie, [w:] J. Szołno-Koguc,

A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2017.

Poniatowicz M., Dobry dług versus zły dług, czyli o specyfice zadłużenia sektora samorządowego, [w:] J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne

i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2017.

Salachna J.M., Uwarunkowania prawne zarządzania długiem, [w:]

M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem

w jednostkach samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Salachna J.M., Komentarz do art. 243 ustawy o finansach publicznych, [w:]

E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Nowa ustawa o finanasach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2010.

Salachna J.M., Czy prawna regulacja w zakresie wieloletniej prognozy finansowej ma sens? „Finanse Komunalne” 2016, nr 11, s. 5–12.

Salachna J.M., Nowe formy prawne ograniczania długu i zadłużenia samorządu terytorialnego – próba oceny, [w:] J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2017.

Sawicka K., Dług jednostek samorządu terytorialnego jako przedmiot kontroli regionalnych izb obrachunkowych, [w:] J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2017.

Zawadzka P., Dług publiczny w sektorze finansów publicznych, [w:] R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo finansowe, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Zioło M., Zadłużenie gmin – przesłanka czy ograniczenie w procesie kreowania ich rozwoju? Analiza przypadku na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego, [w:] J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2017.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism