Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Niemczech

Paweł Lenio

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.004

Abstrakt


Artykuł dotyczy problematyki publicznoprawnych źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Niemczech. Systemy zdrowotne w wymienionych państwach finansowane są przede wszystkim z wpływów z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Mają one także inne źródła finansowania, do których zalicza się środki publiczne wydatkowane z budżetu centralnego. W opracowaniu ustalono zatem podobieństwa i różnice w finansowaniu polskiego i niemieckiego systemu ochrony zdrowia oraz przedstawiono wnioski de lege ferenda w odniesieniu do polskich regulacji prawnych.

Słowa kluczowe


ochrona zdrowia; finanse publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Axer P., Komentarz do § 271, [w:] Eichenhofer W., Wenner U. (red.), Kommentar zum Sozialgesetzbuch V, Luchterhand Verlag, Kolonia 2013.

Becker A., Komentarz do § 270, [w:] Engelmann K., Schlegel R. (red.), Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung, Juris GmbH, Saarbrücken 2012.

Hase F., Finanzierungssicherung – Vorschläge zur Binnenreform der Sozialversicherung unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Vorgaben, [w:] Felix D. (red.), Die Finanzierung der Sozialversicherung, LIT Verlag, Berlin 2007.

Jaworzyńska M., System opieki zdrowotnej w Niemczech, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2010, nr 2, s. 995–1007.

Jończyk P., Struktura systemów oraz finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, „Master of Business Administration” 2010, nr 2, s. 116–139.

Lenio P., Składka w polskim i niemieckim systemie ubezpieczenia zdrowotnego, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2017, nr 1, s. 61–82, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.004.

Lenio P., Charakter prawny składki na ubezpieczenie zdrowotne jako źródła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, „Przegląd Prawa i Administracji” 2014, nr 97, s. 99–115.

Lenio P., Ulgi w zapłacie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2014, nr 3, s. 101–113, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.032.

Lenio P., Health insurance contributions of farmers, [w:] Burzec M., Smoleń P. (red.), Essential problems with taxation of agriculture, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

Mack R., Komentarz do § 221, [w:] K. Engelmann, R. Schlegel (red.), Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung, Juris GmbH, Saarbrücken 2012.

Peters H., Komentarz do § 252, [w:] K. Engelmann, R. Schlegel (red.), Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung, Juris GmbH, Saarbrücken 2012.

Rixen S., Der Sozialversicherungs beitrag als Basis dere finanziellen Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung, [w:] H. Sodan, Handbuch des Krankenversicherungsrechts, C.H. Beck, Monachium 2014.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism