The use of public funds for environmental preservation and environmental education activities in the light of the Polish Supreme Audit Office reports

Maciej Serowaniec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.003

Abstrakt


Wykorzystanie środków publicznych na działania dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w świetle raportów Najwyżej Izby Kontroli. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie oceny prawidłowości wykorzystania środków publicznych, przekazanych na podstawie umów dotacji na działania dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w świetle informacji przedłożonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Obszary objęte kontrolą, służące realizacji założonego celu, dotyczyły: kompletności i terminowości wykonania określonych umowami zadań, gospodarności i legalności wykorzystania środków finansowych, prawidłowości prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, przygotowywania sprawozdań oraz rozliczenia środków.

Słowa kluczowe


wykorzystywanie środków publicznych; działania dotyczące ochrony przyrody; edukacja ekologiczna; Najwyższa Izba Kontroli

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Balicki R., Obowiązek dbałości o stan środowiska, [in:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warsaw 2009, pp. 268–269.

Będzikowska L., Źródła finansowania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, http://www.rceeplock.nazwa.pl/files/rcee/mater_szkol/7_zrodla_edukacja.pdf (access on-line: 12.09.2017).

Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, TNOiK, Toruń 2009.

Karpus K., Bezpieczeństwo ekologiczne w Konstytucji RP, [in:] ed. A. Bień-Kacała (et al.), Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, pp. 119–130.

Makles M., Analiza dostępności źródeł finansowania działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz wsparcia funkcjonowania pozarządowych organizacji ekologicznych w latach 2014-2015, pp. 407–421, http://greenmind.pl/

(access on-line: 02.09.2017).

Rakoczy B., Koncepcja współczesnego prawa ochrony środowiska a jego dynamiczny rozwój, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2012, No 2, pp. 57–67.

Rakoczy B., Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, TNOiK, Toruń 2006.

Serowaniec M., The legal status of the Polish Supreme Audit Office's Corps of Auditors, „Toruńskie Studia Polsko-Włoskie/Studi Polacco-Italiani di Toruń” 2017, t. XIII, pp. 51-57.

Sobczyk W., Edukacja ekologiczna i prozdrowotna, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.

Wychowałek K., Finansowanie edukacji ekologicznej ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, http://krzysztof.wychowalek.pl/pliki/ekofinanse.pdf (access on-line: 10.09.2017).
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism