Prawne aspekty stosowania egzekucji administracyjnej z praw własności intelektualnej

Władysław Grześkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.024

Abstrakt


W administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych jednym ze środków egzekucyjnych jest egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. Liczba zgłoszonych praw własności przemysłowej i zaległości podatkowych stanowi znaczne wielkości. Administracyjny organ egzekucyjny z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej korzysta w ograniczonym zakresie. Artykuł ma na celu przybliżenie stosowania egzekucji uregulowanej w art. 96a–96i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie jednego ze środków egzekucyjnych – egzekucji z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. Środka egzekucyjnego, który ze względu na swoją złożoność sprawia organom egzekucyjnym trudności w jego stosowaniu. W opracowaniu dokonano przeglądu dorobku literatury oraz przepisów z zakresu administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Słowa kluczowe


egzekucja administracyjna; autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne; prawa własności intelektualnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Prawa autorskie i prawa pokrewne, Zakamycze, Kraków 2005.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Bojanowski E., Wykonanie zastępcze w egzekucji administracyjnej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975.

Czachórski W., Prawo zobowiązań w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Nauko-we, Warszawa 1970.

du Vall M., Prawo patentowe, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Faryna M. Komentarz do art. 96g u.p.e.a., [w:] D.R. Kijowski (red.) Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym administracji. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Golat R., Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.

Gronowski S., Prawo własności przemysłowej. Zagadnienia ogólne i proceduralne, Polska Izba rzeczników Patentowych, Warszawa 2002.

Grześkiewicz W. Komentarz do art. 1a) u.p.e.a., [w:] D.R. Kijowski (red.), Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Hauser R., Skoczylas A., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

Jakubecki A., Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, Zakamycze, Kraków 2002.

Jankowiak D., Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Komentarz 2007, Wrocław 2007.

Lasiński-Sulecki K., Komentarz do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) przeciwko Administration des douanes et droits indirects, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanière (DNRED), (C-314/06), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2008, z. 2, poz. 31, ss. 203–205.

Masternak M., Biegły w postępowaniu podatkowym, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2001, nr 2, wersja on-line, http://lex.pl/czasopisma.

Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009.

Rączka P. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz

z praw własności przemysłowej, [w:] T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, TNOiK, Toruń 2006.

Romańska M., Dumnicka O., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, C.H. Beck. Warszawa 2010.

Sieńczyło-Chlabicz J., (red.), Prawo własności intelektualnej, LexisNexis, Warszawa 2009.

Skubisz R. (red.), Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycja usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Traple E. [w:] J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2007.

Włodarczyk W., Egzekucja administracyjna z praw własności intelektualnej, [w:] J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, C.H. Beck –Verba, Warszawa 2004.

Wojciechowska A., Osobiste prawa autorskie w stronę zmiany paradygmatu, [w:] J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie a postęp techniczny, Kraków 1999.

Wronkowska S., Zieliński M., Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Urząd Rady Ministrów, Warszawa 1993.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism