O możliwości dziedziczenia opłaty dodatkowej za parkowanie w miejskiej strefie płatnego parkowania

Tomasz Brzezicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.023

Abstrakt


Ustawa o drogach publicznych wprowadza pewne instrumenty finansowe mające usprawnić możliwość korzystania z infrastruktury drogowej. Jednym z takich możliwości jest wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Orzecznictwo i judykatura wypracowały zasady dotyczące poboru opłaty dodatkowej za parkowanie. W praktyce może powstać jednak sytuacja, że opłatę dodatkową powinna ponieść osoba zmarła. Powstaje zatem problem związany
z sukcesją opłaty dodatkowej

Słowa kluczowe


strefa płatnego parkowania; ustawa o drogach publicznych; opłata dodatkowa; zobowiązany; dziedziczenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzezicki T., Morawski W., Zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2009, nr 6, s. 513–528.

Lorek A., Dziedziczenie obowiązku pieniężnego w postaci opłaty adiacenckiej

z tytułu scalenia i podziału nieruchomości jako obowiązku pieniężnego o charakterze publicznoprawnym, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2016, nr 5, s. 24–31.

Strachowska R., Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, ABC 2012.

Maciejko W., Zaborniak P., Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, LexisNexis 2010.








ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism