Communication and the financial decisions made by public authorities

Joanna M. Salachna, Marcin Tyniewicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.020

Abstrakt


Komunikowanie się a podejmowanie decyzji finansowych przez władzę publiczną. Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest ocena wpływu komunikowania się władzy publicznej ze społeczeństwem na podejmowane przez tą władzę decyzji o charakterze finansowym. Mówiąc o komunikacji społecznej, autorzy mają również na myśli rzetelne informowanie o procesach zarządzania środkami publicznymi, przez co realizowana jest znana w nauce finansów publicznych – zasada przejrzystości. Postawiony powyżej cel opracowania wynika z istotnego, naszym zdaniem, problemu: jakie skutki w sferze społeczno-politycznej (np. na podejmowane decyzje finansowe czy postawy obywatelskie) wywołuje takie a nie inne informowanie obywateli o procesach gromadzenia i wydatkowania środków publicznych. Można bowiem postawić tezę, że obecnie w Polsce sposób  przekazywania informacji w tym obszarze z punktu widzenia społecznego (adresata) jest niewłaściwy (niezrozumiały), przez co proces komunikowania się władzy publicznej ze społeczeństwem ulega istotnemu zniekształceniu.

Słowa kluczowe


komunikacja społeczna; przejrzystość; finanse publiczne; decyzje finansowe; postawy obywatelskie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Buchanan J.M., Musgrave R.A., Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.

Buchanan J.M., Tollison R.D., The Theory of Public Choice: Political Applications of Economics, Ann Arbor: University of Michigan Press 1972.

Cornwell S., Morgan D., Obamacare website gets new tech experts; oversight pressure grows, Reuters 2013, http://www.reuters.com/article/us-usa-healthcare-surge-idUSBRE99U16R20131031 .

Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Rebis, Poznań 2005.

Gaudemet P.G., Molinier J., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

Kaiser Health Tracking Poll, December 2013, The Henry Keiser Family Foundation 2013, http://kff.org/health-reform/poll-finding/kaiser-health-tracking-poll-december-2013/ .

Kornberger-Sokołowska E., Budżety jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, t. II, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Lexis Nexis, Warszawa 2007.

Moe T., The New Economics of Organization, “American Journal of Political Science” 1984, No. 28.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Weingast B.R., Moran M., The Congressional-Bureaucratic System: A Principal-Agent Perspective, “Public Choice” 1984, No. 44.

Salachna J.M., Tyniewicki M., The Principle of Substantial Transparency of Public Finance and the Creation of the Active Citizenship, [w:] M. Radvan, J. Gliniecka, T. Sowiński, P. Mrkývka (eds.), The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century (conference proceedings), “Acta Universitatis Brunensis. Iuridica Editio Scientia”, vol. 580, Brno 2017, s. 81–83, http://hdl.handle.net/11320/5794; https://is.muni.cz/publication/1378725.

Salachna J.M., Tyniewicki M., Moralność jako element podejmowania decyzji finansowych w sektorze publicznym, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, No. 3(4), http://apcz.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/

view/PBPS.2016.012/10388; DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.012.

Strasser D., The finances of Europe, Office for Official Publications of the Euro-pean Communities, Luxembourg 1992.

Weralski M., Finanse publiczne i prawo finansowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism