Jacek Kulicki (red.), „Wybrane zagadnienia stanowienia i stosowania prawa podatkowego”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7666-491-0, ss. 294

Martyna Wilmanowicz, Marek Słupczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.019

Abstrakt


W artykule autorzy dokonują kompleksowej prezentacji głównych tez publikacji pod redakcją J. Kulickiego pt. „Wybrane zagadnienia stanowienia
i stosowania prawa podatkowego”, dokonując jednocześnie oceny głównych założeń poszczególnych artykułów. W toku narracji wskazywane są poszczególne poglądy, które zasługują na większą uwagę, a także systematycznie dokonywana jest ocena wkładu w rozwój nauki prawa podatkowego z uwzględnieniem mocnych i słabszych punktów poszczególnych referatów. Autorzy dokonują także podsumowującej oceny publikacji.

Słowa kluczowe


Trybunał Konstytucyjny; postępowanie przed Trybunałem; ustawodawstwo podatkowe; orzecznictwo podatkowe; interpretacje indywidualne prawa podatkowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brolik J., Urzędowe interpretacje prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2010.

Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 2008.

Dzwonkowski H., Opinia prawna w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3018), http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=3018.

Gomułowicz A., Mączyński D., Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, TNOiK, Toruń 2012.

Turzyński K., Interpretacje przepisów prawa podatkowego w praktyce i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism