Instytucja absolutorium w samorządzie powiatowym – podstawowe problemy interpretacyjne w świetle praktyki i orzecznictwa

Anna Ostrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.015

Abstrakt


Procedura udzielania absolutorium organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego wykazuje istotne różnice między samorządem gminnym a samorządem powiatowym. Z pewnością związane jest to z faktem odmiennego ustroju oraz trybu wyboru i odwoływania tego organu: na szczeblu gminnym jest to organ jednoosobowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) powoływany w drodze wyborów bezpośrednich i odwoływany w drodze referendum, zaś na szczeblu powiatowym jest to organ kolegialny (zarząd) powoływany i odwoływany przez radę powiatu. Czy jednak owa odmienność procedury absolutoryjnej w zależności od szczebla samorządu jest słuszna, skoro zawsze ma ona dotyczyć wykonania budżetu oraz zawsze powinna odbywać się z zachowaniem odpowiednich wymogów formalno-prawnych, zaś tylko jej konsekwencje (sposób odwoływania organu wykonawczego) są odmienne? Artykuł ma na celu przeprowadzenie analizy występującej w samorządzie powiatowym instytucji „odrzucenia w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium”. Ponadto artykuł ma wskazać na wynikającą z obowiązujących obecnie przepisów rolę regionalnej izby obrachunkowej w powiatowej procedurze absolutoryjnej.

Słowa kluczowe


absolutorium za wykonanie budżetu powiatu; odrzucenie uchwały o nieudzielenie absolutorium; głosowanie w sprawie absolutorium; regionalna izba obrachunkowa w procesie udzielania absolutorium

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997.

Majewski Z., Absolutorium – instrukcja obsługi, „Wspólnota” 2003, nr 7, s. 42–47.

Martysz Cz., Komentarz do art. 28a, [w:] B. Dolnicki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Paczocha M., Kiedy można mówić o odrzuceniu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium i czego dotyczy ocena wykonania budżetu dokonywana przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2009, nr 1–2, s. 136–143.

Piskorz-Ryń A., Zasady głosowania. Uchwała absolutoryjna „Wspólnota” 2003, nr 7, s. 55.

Salachna J.M., Komentarz do art. 271 [w:] E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2014.








ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism