Bogumił Pahl, ,,Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka” Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-294-6, ss. 312

Robert Kwaśniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.012

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bień-Kacała A., Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., TNOiK, Toruń 2005.

Ciak J., Wąsewicz B., Oczekiwany model katastru nieruchomości w Polsce, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2015, nr 1(3), s. 27–43, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.002.

Ciak J., Wąsewicz B., Kataster jako warunek reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2014, nr 4, s. 9–29, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.035.

Czarnecki S., Kilka uwaga na temat przesłanek specjalnego opodatkowania gruntów położonych na obszarach rewitalizacji, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2016, nr 8, s. 23–32.

Etel L., Opodatkowanie garażu stanowiącego nieruchomość lokalową w budynku mieszkalnym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2016, nr 1, s. 6-10.

Etel L., Reforma podatków majątkowych warunkiem zwiększania dochodów samorządu, [w:] K. Święch, A. Zalcewicz, Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, PPH „Zapol” Dmochowski, Sobczyk. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.

Glumińska-Pawlic J., Władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego w świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, [w:] A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol (red.), Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

Kwaśniewski R., Majewska I., Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 4, s. 97–120,

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.025.

Pahl B., Kilka uwag na temat wykładni pojęcia „trwałe związanie z gruntem” na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2014, nr 12, s. 10–16.

Pahl B., Kontrowersje wokół nowych zasad ustalania podstawy opodatkowania w podatku rolnym, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 9, s. 35–42.

Pahl B., Nowe zasady opodatkowania nieruchomości gminnych (miejskich), „Finanse Komunalne” 2016, nr 1–2, s. 65–72.

Pahl B., Posiadanie bez tytułu prawnego a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2012, nr 6, s. 11–15.

Pahl B., Rola sołtysa w procesie realizacji podatków i opłat lokalnych, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2014, nr 9, s. 6–11.

Pahl B., Umowy dzierżawy gruntów rolnych a obowiązek podatkowy w podatku rolnym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 6, s. 14–19.

Pahl B., Uwagi na temat stosowania zwolnienia od podatku rolnego gruntów nabytych na utworzenie gospodarstwa rolnego, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 12, s. 16–22.

Pahl B., Właściwość miejscowa organu podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych, „Journal of Modern Science” 2011, tom 1(8), s. 85–94.

Pahl B., Zasada superficies solo cedit a podmiot zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od części budowlanych elektrowni wiatrowych, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2015, nr 10, s. 12–18.

Pahl B., Zmiany w zakresie opodatkowania budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych, „Finanse Komunalne” 2011, nr 6, s. 44–50.

Pahl B., Radziłowicz M., Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych zajętych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej – problemy praktyczne, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 10, s. 50–55.

Potocki A., Zmiany informacji w ewidencji gruntów i budynków a wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 3, 145–156, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.019.

Słupczewski M., Kosmala O., Wilmanowicz M., Sposób określania inkasenta przy poborze opłaty targowej w miastach na prawach powiatu – praktyka i problemy prawne, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 4, s. 121–138, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.026.

Wantoch-Rekowski J., Opłata uzdrowiskowa a pobyt w szpitalu uzdrowiskowym – uwagi na tle interpretacji ogólnej ministra finansów, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 1, s. 33–41, DOI: http://dx.doi.org/

12775/PBPS.2016.002.

Wantoch-Rekowski J., Zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej a pobyt w szpitalu uzdrowiskowym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 7, s. 6–8.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism