Finansowanie klubów sportowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – sposoby wsparcia i studium interpretacji przepisów

Jakub Rzeszowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.009

Abstrakt


W artykule scharakteryzowano alternatywne metody finansowania klubów sportowych. Przedstawiono pojęcie klubu sportowego, formy prawno-organizacyjne oraz omówiono możliwości pozyskiwania środków finansowych. Podkreśla się fakt istotnego znaczenia środków, jakie otrzymują kluby sportowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W podsumowaniu przedstawiono wnioski, iż kluby sportowe odgrywają istotne role, a także to, że bez odpowiedniego wsparcia finansowego ze strony jednostek samorządów terytorialnych działalność tych klubów byłaby utrudniona.

Słowa kluczowe


klub sportowy; finansowanie sportu; budżet; samorząd terytorialny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cajsel W., Ustawa o sporcie. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Chrzanowska P., Rola dotacji celowych z budżetu gminy w kontekście rozwoju klubów sportowych w małych miejscowościach, „Zeszyty Naukowe Poli-techniki Częstochowskiej Zarządzanie” 2015, nr 20, s. 17–25.

Dudek D., Pojęcie klubu sportowego, „Studia Humanistyczne” 2005, nr 5, s. 17–28.

Kosowski J., Finansowanie klubów sportowych na podstawie ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 7–8, s. 149–160.

Lachiewicz W., Uchwała o dotacjach z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne z zakresu rozwoju sportu, [w:] P. Walczak (red.), Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Makowska K., Finansowanie klubów sportowych na gruncie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, [w:] A. Babczuk, A. Talik (red.), Finansowanie sportu ze środków publicznych, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Obrębalski M., Wspieranie rozwoju sportu jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego, [w:] A. Babczuk, A. Talik (red.), Finansowanie sportu ze środków publicznych, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Rejman A., Uczniowskie kluby sportowe w Polsce w świetle obowiązujących uregulowań prawnych oraz orzecznictwa sądów powszechnych, „Quality In Sport” 2015, nr 4, s. 54–62.

Sawicka K., Podstawy prawne finansowania sportu z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, [w:] A. Babczuk, A. Talik (red.), Finansowanie sportu ze środków publicznych, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Wankiewicz B., Wpływ sportu na rozwój lokalny w świetle ustawy o sporcie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 690, s. 413–427.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism