Analiza normatywna dochodów budżetowych uzyskiwanych z ceł w polskim porządku prawnym

Adam Drozdek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.008

Abstrakt


Budżet państwa stanowi główną instytucję prawa budżetowego. Jest przedmiotem regulacji wielu przepisów prawnych, w tym przepisów konstytucyjnych i ustawy o finansach publicznych, z których wynikają jego rozmaite właściwości. Jest on uchwalany przez Sejm jako najwyższy plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społeczno-gospodarczej, uwzględniający planowane dochody i wydatki państwa na następny rok budżetowy. Z punktu widzenia dochodów w budżecie państwa uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe. Cła, jako świadczenia o charakterze niepodatkowym pobierane przez polską administrację celną w handlu międzynarodowym, należą do szczególnych rodzajów dochodów budżetowych. Wykorzystując poszczególne elementy konstrukcyjne ceł, np. stawki, ulgi lub zwolnienia, ustawodawca może wpływać na wysokość uzyskiwanych dochodów. Poziom ten zależy także od wielkości importu, kursu walutowego, skali wykorzystania środków taryfowych i pozataryfowych polityki celnej.

Słowa kluczowe


cło; prawo celne; danina publiczna; budżet państwa; finanse publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Drozdek A., Cło jako niepodatkowa należność budżetowa, część II, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2012, nr 1, s. 17–20.

Drozdek A., Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym, BW Jan Brodziński, Szczecin 2017.

Haczkowska M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lexis Nexis 2014.

Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Lexis Nexis Polska, Warszawa 2011.

Kosikowski C., Problem suwerenności finansowej państwa członkowskiego Unii Europejskiej, [w:] L. Etel, M. Tyniewicki (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, Białystok 2012.

Kucia-Guściora B., Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych, [w:] P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Modzelewski W., Pyssa J., Zarys prawa celnego, [w:] Litwińczuk H. (red.), Prawo finansowe. Tom II, Prawo podatkowe, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2012.

Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialno-prawne i proceduralne, Lexis Nexis, Warszawa 2010.

Ofiarski Z., Przepisy ogólne, [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Presscom, Wrocław 2010.

Ruśkowski E., Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych, [w:] Ruśkowski E., Salachna J.M. (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą, ODDK, Gdańsk 2010.

Ruśkowski E., Zasady gospodarowania finansami publicznymi, [w:] E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą, ODDK, Gdańsk 2010.

Salachna J.M., Konstrukcja legalnej definicji środków publicznych i jej konsekwencje, [w:] System prawa finansowego. T. II, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, E. Ruśkowski (red.), Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.

Sawicka K., Prawo celne w zarysie, Kolonia Limited, Wrocław 2003.

Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2009.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism