Unijne instrumenty stymulujące rozwój lokalny w obecnej Perspektywie Finansowej

Alicja Młynarczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.007

Abstrakt


Prawodawca unijny wprowadził nowy instrument wspierający rozwój lokalny i adresowany głównie do gmin i powiatów. Powinien on koncentrować się na obszarach poniżej szczebla regionalnego. Jego opracowaniem i wdrażaniem powinni zajmować się przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Realizowanie celów tego rozwoju musi opierać się na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych lokalnych strategii. Dochody uzyskane przez terytorialne związki publicznoprawne i inne grupy reprezentujące interesy lokalnych społeczności na realizację programów wspieranych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych mogą spełniać rolę stymulującą rozwój niektórych dziedzin i celów określonych przez wspomniane podmioty. O wydatkowaniu tych środków mają decydować społeczności lokalne w znacznie szerszym zakresie niż w przypadku innych instrumentów. Polskie regulacje prawne odnoszące się do strategii rozwoju lokalnego zostały zharmonizowane z zasadami i procedurami wspólnotowymi. Zwiększają one możliwości gmin, powiatów w zakresie przyspieszenia restrukturyzacji gospodarki lokalnej, zwiększenia innowacyjności miejscowych technologii, wzmocnienia konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe


rozwój lokalny realizowany z udziałem społeczności lokalnej; wielosektorowe strategie rozwoju lokalnego; zintegrowane inwestycje terytorialne; wydatki kwalifikowane

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk P., Strategia rozwoju województwa, [w:] A. Borodo (red.), Słownik finansów samorządu terytorialnego, TNOiK, Toruń 2015.

Borodo A., System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, TNOiK, Toruń 2011.

Cieślak R., Rozdział 13. Procedura związana z ubieganiem się o dofinansowanie, [w:] E. Kornberger-Sokołowska, J. Zdanukiewicz, R. Cieślak, Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Filipek A., Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015.

Frączak P., Udział lokalnej społeczności w rozwoju lokalnym, czyli nowa ustawa w oczach społecznika, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/

html (dostęp: 8.05.2017).

Kornberger-Sokołowska E., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lexis Nexis Polska, Warszawa 2012.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism