Sposób określenia inkasenta przy poborze opłaty targowej w miastach na prawach powiatu – praktyka i problemy prawne

Marek Słupczewski, Olga Kosmala, Martyna Wilmanowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.026

Abstrakt


Opłata targowa ukształtowana została w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Jednym z najistotniejszych, lecz pomijanym w piśmiennictwie aspektem tejże opłaty, są kwestie związane z jej poborem, który najczęściej dokonywany jest w drodze inkasa. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie instytucji inkasenta opłaty targowej w miastach na prawach powiatu. Analiza zostaje dokonana poprzez systematyczne zestawianie unormowań prawnych kształtujących tę funkcję ze stanowiskiem doktryny oraz orzecznictwem. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w dominującej większości przypadków praktyka działań organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powoływania oraz regulowania zasad działania inkasentów jest prawidłowa.

Słowa kluczowe


opłata targowa; inkasent; miasta na prawach powiatu; podatki i opłaty lokalne; pobór w drodze inkasa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bełus K., Analiza gospodarki finansowej gminy: na przykładzie gminy Miedziana Góra, Promotor, Kraków 2015.

Borodo A., Polskie prawo finansowe, TNOiK, Toruń 2014.

Etel L, Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Wydawnictwo Temida 2, przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013.

Mańczyk P., Pobór podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów w drodze inkasa na przykładzie wy-branych gmin województwa, „Acta Iuris Stetinensis” 2014, nr 5, s. 393–407.

Mastalski R., Fojcik-Mastalska E., Prawo finansowe, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Morawski W., Wantoch-Rekowski J., Opłata targowa [w:] W. Morawski (red.), Komentarz do Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ODDK, Gdańsk 2009.

Stelmaszczyk K., Zakres prawnych kompetencji rady gminy do wyznaczenia inkasentów podatków i opłat lokalnych. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 25.04.2014 r., I SA/Lu 133/14, „Finanse Komunalne” 2015, s. 75–79.

Wołowiec T., Reśko D., Opłata targowa a sprzedaż w miejscach, w których pro-wadzony jest handel, „Finanse Komunalne” 2011, nr 10, s. 32–36.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism