Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego

Robert Kwaśniewski, Iwona Majewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.025

Abstrakt


Artykuł został poświęcony omówieniu fakultatywnych danin publicznych obowiązujących w polskim systemie podatkowym – tj. opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej. W publikacji przedstawiono konstrukcję prawną obu opłat zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych, które zostały przeprowadzone w gminach województwa kujawsko-pomorskiego posiadających opłatę miejscową i uzdrowiskową. Podstawowym celem badania było ustalenie, w których gminach województwa analizowane opłaty obowiązywały w latach 20102014 oraz jakie dochody z tytułu pobierania tych opłat osiągnęły poszczególne samorządy gminne. Zrealizowane badanie miało także odpowiedzieć na pytanie, czy analizowane opłaty są w ogóle opłacalne z punktu widzenia organów samorządu terytorialnego. Artykuł powstał w oparciu o analizę aktów prawnych, dostępnej literatury przedmiotu oraz przy wykorzystaniu orzecznictwa sądów administracyjnych. Ponadto autorzy przedstawili wyniki badań empirycznych, które stanowiły istotną część pracy magisterskiej mgr Iwony Majewskiej.

Słowa kluczowe


opłaty lokalne; opłata miejscowa; opłata uzdrowiskowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, TNOiK, Toruń 2007.

Borszowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2011.

Borszowski P., Stelmaszczyk K., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Poda-tek leśny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Dowgier R. Obowiązek uiszczenia opłaty uzdrowiskowej. Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z 27 kwietnia 2011 roku (I SA/Bd 76/11), „Finanse Komunalne” 2011, nr 7–8, s. 116–122.

Dowgier R., Etel L., Podatki i opłaty lokalne. Czas na zmiany, Temida 2, Biały-stok 2013.

Dowgier R., Etel L., Pahl B., Popławski M., Podatki i opłaty lokalne. 601 pytań i odpowiedzi, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Dudar G., Opłata uzdrowiskowa – problemy praktyczne, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2006, nr 6, s. 8-17.

Dudar G., Komentarz do art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, [w:] L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer business, War-szawa 2008.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Olesińska A., Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2007.

Sienkiewicz A., Opłata miejscowa, „Biuletyn Skarbowy” 2008, nr 1, s. 11–13.

Morawski W., Wantoch-Rekowski J., Komentarz do art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, [w:] W. Morawski (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Gdańsk 2013.

Morawski W., Wantoch-Rekowski J., Komentarz do art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, [w:] W. Morawski (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, ODDK, Gdańsk 2013.

Wantoch-Rekowski J., Opłata uzdrowiskowa a pobyt w szpitalu uzdrowiskowym – uwagi na tle interpretacji ogólnej ministra finansów, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 1, s. 33–41.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism