Główny Urząd Statystyczny jako źródło informacji istotnych w określeniu stanu finansów publicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Gospodarka finansowa Głównego Urzędu Statystycznego

Wojciech Bożek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.016

Abstrakt


W opracowaniu omówiono znaczenie statystyki publicznej w finansach publicznych, strukturę i gospodarkę finansową Głównego Urzędu Statystycznego i innych jednostek sektora finansów publicznych z nim powiązanych oraz wskazano przykładowe rozwiązania prawne w polskim porządku finansowoprawnym, które podkreślają istotę i aktualność podejmowanej tematyki. Autor omawia znaczenie statystyki publicznej w procesie sprawnego zarządzania finansami publicznymi oraz prowadzenia jawnej i transparentnej gospodarki środkami publicznymi. Analizując rolę GUS w sektorze finansów publicznych, autor stwierdza, że katalog zadań nakładanych na GUS z perspektywy finansów publicznych jest obszerny i dynamiczny. Powinno to skutkować zwiększeniem nakładów na finansowanie zadań wykonywanych przez GUS w celu podnoszenia jakości uzyskiwanych wyników prowadzonych badań statystycznych.


Słowa kluczowe


gospodarka finansowa Głównego Urzędu Statystycznego; finanse publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bucholski R., komentarz do art. 38b, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.

Leńczuk J., komentarz do art. 268, [w:] P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

Stupienko E., komentarz do art. 268, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.

Kucia-Guściora B., komentarz do art. 41, [w:] P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Ostrowska A., komentarz do art. 42, [w:] E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2013.

Miemiec W., komentarz do art. 41, [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2010.

Ofiarski Z., komentarz do art. 86, [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2010.

Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Pomorski P., komentarz do art. 86, [w:] P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Sawicka K., komentarz do art. 268, [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2010.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism