Dochody z działalności gospodarczej samorządu terytorialnego na tle międzywojennych rozwiązań prawnych

Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.013

Abstrakt


W opracowaniu podjęto problematykę dochodów z działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Jego bezpośrednim celem jest analiza i ocena wybranych rozwiązań prawnych odnoszących się do zagadnienia dochodów z działalności gospodarczej samorządu terytorialnego – aktualnie obowiązujących oraz ustanowionych w okresie II RP. Z zagadnieniami tymi ściśle związana jest kwestia dopuszczalnego zakresu tej działalności gospodarczej: w okresie II RP j.s.t. dysponowały w zasadzie pełną swobodą w dziedzinie gospodarki lokalnej – dziś jest inaczej, ustawodawca ustanowił bowiem zakazy i ograniczenia odnoszące się do działalności gospodarczej j.s.t. wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej. W czasach II RP działały ponadto interesujące instytucje – komunalne kasy oszczędności. Współcześnie działają one także w wielu krajach Europy (np. w Niemczech). Z niewiadomych przyczyn – kasy nie istnieją obecnie w Polsce.


Słowa kluczowe


działalność gospodarcza; samorząd terytorialny; komunalne kasy oszczędności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banasiński C., Kulesza M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2002.

Biegeleisen L.W., Zagadnienia ekonomiki komunalnej, Wydawnictwo Związku Pracowników Administracji Gminnej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1928.

Bigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1928.

Borodo A., Dochody samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowo-prawne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1993.

Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.

Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis Polska Sp. z.o.o., Warszawa 2012.

Czarnow S., Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 10, s. 22–37.

Dębowska-Romanowska T., Metody organizacji i finansowania przedsiębiorstw komunalnych w Polsce międzywojennej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1970, nr 73, s. 15–39.

Dmitrjew A., Przedsiębiorstwa komunalne w ustawodawstwie polskiem (studjum finansowe), Skład Główny w Księgarni Kazimierza Rutskiego, Wilno 1934.

Ginsbert-Gebert A., Polityka komunalna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977.

Gonet W., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Wzory umów i regulaminów, Lexis Nexis Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.

Harasimowicz J., Rozwój terenowego prawa finansowego w Polsce, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa 1952.

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.

Jagoda J., Komentarz do art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, System Informacji Prawnej LEX nr 30670.

Janku Z., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego a istota nadzoru, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej, [w:] J. Małecki, R. Hauser, Z. Janku (red.), 15 lat funkcjonowania izb obrachunkowych, Wydawnictwo UNI-DRUK Sp. j., Poznań 2007.

Jaroszyński M., Prawo o przedsiębiorstwach komunalnych, „Samorząd” 1933, nr 4, s. 45–47.

Kallas M., Krzymkowski M., Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795–1918, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2006.

Kołaczkowski B., Ratajczak M., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Kołaczkowski B., Ratajczak M., Samorząd terytorialny w zaborze rosyjskim? Początki decentralizacji administracji terenowej w Królestwie Polskim i na Ziemiach Zabranych w latach 1861–1915, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 7–8, s. 154–170.

Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.

Kotulski M., Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 1–2, s. 82–90.

Krzeczkowski K., Zagadnienie przedsiębiorczości komunalnej, odbitka z „Samorządu Terytorialnego”, Warszawa 1934.

Markowski B., Finanse samorządu terytorjalnego (1919–1928), [w:] S.L. Zaleski (red.), Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski odrodzonej, Skład Główny Gebethner i Wolf Warszawa–Poznań, Poznań 1929.

Młynarczyk A., Banki samorządowe – zagadnienie ich powołania, zadań, charakteru i pozycji, [w:] A. Borodo, Samorząd terytorialny a banki, TNOiK, Toruń 2002.

Młynarczyk A., Działalność komunalnych kas oszczędności w II Rzeczypospolitej, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 7–8, s. 108–114.

Młynarczyk A., Ewolucja i kierunki uregulowań prawnych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 7–8, s. 108–118.

Młynarczyk A., Formy gospodarki komunalnej w II Rzeczypospolitej, [w:] A. Borodo (red.), Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego, TNOiK, Toruń 2008.

Młynarczyk A., Komunalne kasy oszczędności i banki samorządowe – zagadnienia prawne, Kampol, Szczecin 2005.

Ostrowski K., Polityka finansowa Polski przedwrześniowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.

Romaniuk K., Formy organizacyjne przedsiębiorstw komunalnych w Polsce, odbitka z Kwartalnika statystycznego, wydawanego przez Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1933.

Skibiński A., Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce w świetle ukształtowanego nadzoru, s. 202 i n., [w:] J. Małecki, R. Hauser, Z. Janku (red.), 15 lat funkcjonowania izb obrachunkowych, UNI-DRUK Sp. j., Poznań 2007.

Starzyński L., Prawo budżetowe związków samorządowych, [w:] L. Starzyński i F. Grela, Prawo budżetowe oraz przepis o kasowości i rachunkowości związków samorządowych, Samorządowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1933.

Szwed R., Samorząd terytorialny w Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939). Zarys problematyki, [w:] R. Szwed (red.), Samorządowa Rzeczypospolita 1918–

–1939. Wybór rozpraw i artykułów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000.

Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, System Informacji Prawnej LEX nr 37176.

Weinfeld I., Skarbowość polska. Przedsiębiorstwa – Samorząd – Śląsk, Wydawnictwo „Biblioteka Prawnicza”, Warszawa 1935.

Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764–1989, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Zawadzki A.W., Finanse samorządu w latach 1918–1939, Państwowe Wydaw-nictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism