Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami publicznymi w samorządach (zagadnienia prawne)

Daniel Jurewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.011

Abstrakt


Obowiązująca ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ma na celu eliminację niepożądanych wzorców zachowań przez możliwość orzeczenia sankcji wobec sprawcy czynu oraz realizację funkcji prewencyjnej. O tym, czy cele te są możliwe do zrealizowania, decydują m.in. szczegółowe rozwiązania zawarte w ustawie. Pamiętać również należy o zmieniającym się otoczeniu. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie potrzeby poszerzonej debaty, na płaszczyźnie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w zakresie skuteczności obowiązujących przepisów.

Słowa kluczowe


dyscyplina finansów publicznych; gospodarowanie środkami publicznymi

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dylewski M., Adekwatność rozwiązań w zakresie dyscypliny finansów publicznych a nowe trendy w gospodarce finansowej, [w:] M. Smaga, M. Winiarz, (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Gazda M., O procesie racjonalizacji wydatków publicznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 1, s. 169–179.

Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, 10 lat ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych” 2015, wydanie specjalne, nr 1.

Hausner J., Mazur S. (red.), Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczpospolitej, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2015.

Jastrzębska M., Kontrola zarządcza czy budżet zadaniowy, „Finanse Komunalne” 2015, nr 11, s. 43.

Radzieja J., Rodzaje odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez jednostki sektora samorządowego przepisów dotyczących wykonywania budżetu lub ich planów finansowych, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2016, numer specjalny, s. 18–39.

Regulski J., Kulesza M., Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981-1989), Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Robaczyński W., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia systemowe, [w:] M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 424–441.

Słodowa-Hełpa M., Odkrywanie na nowo dobra wspólnego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015, nr 3(43), s. 7–24.

Słodowa-Hełpa M., Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa 2013.

Smaga M., Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako ustawa kompleksowa, [w:] M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, Publicus, Kraków 2013, s. 277–286.

Stępień J., W poszukiwaniu współczesnego kształtu samorządu terytorialnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 3, s. 47–63.

Talik A., Dyscyplina finansów publicznych - zagadnienia wprowadzające, „Finanse Komunalne” 2015, nr 7–8, s. 18–29.

Woźniak M.G., O ćwierćwieczu polskiej transformacji. Refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego. Część II – lekcje na przyszłość, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015, nr 2(42), s. 7–25.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism