Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych

Ewa Lotko, Urszula Kinga Zawadzka-Pąk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.009

Abstrakt


W polskim i unijnym prawie finansów publicznych istnieją poważne trudności terminologiczne w zakresie deficytu i długu. Wynikają one, po pierwsze z zamętu terminologicznego w tej dziedzinie, po drugie z równoległego stosowania unijnej i krajowej metodologii obliczania deficytu i długu. Dlatego celem niniejszego artykułu jest próba wyjaśnienia problemów terminologicznych i definicyjnych deficytu i długu w prawie finansów publicznych przy wykorzystaniu badań niereaktywnych, polegających na szczegółowej analizie polskich i unijnych aktów prawnych. Choć nie ulega wątpliwości, że pożądane byłoby usunięcie istniejącego zamętu terminologicznego, to należy zauważyć, że w obecnym stanie prawnym byłoby to niezwykle trudne, gdyż wymagałoby zmian Konstytucji, ustaw i modyfikacji tłumaczeń aktów unijnych. Rozwiązaniem problemu, mającym dodatkowe zalety, mogłaby być rezygnacja z metodologii krajowej poprzez całkowite zastąpienie jej metodologią UE.

Słowa kluczowe


dług; deficyt; sektor finansów publicznych; sektor general government

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Banaszewska M., Determinanty zmian długu publicznego państw strefy euro w latach 2006–2010 [w:] T. Famulska, A. Walasik (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012.

Bitner M., Cichocki K.S., Finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w latach 1999-2010, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 1–2, s. 5–71.

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Kargol-Wasiluk A., Procedura unikania nadmiernego deficytu budżetowego w Unii Europejskiej – próba oceny sytuacji w Polsce [w:] A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Kosikowski C., Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Ofiarski Z., Państwowy dług publiczny [w:] E. Ruśkowski (red.), System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Sokolewicz W., Rozdział X Finanse publiczne [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.

Szymańska A., Procedury redukowania nadmiernego deficytu sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, „Nauki o Finansach” 2014, nr 2, s. 33–55.

Tyniewicki M., Państwowy dług publiczny: przepisy ogólne, w: E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2014.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Lexis Nexis, Warszawa 2001.

Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.

Ziółkowska W., Kryzys a sektor general government w Polsce na tle Unii Europejskiej [w:] T. Famulska, A. Walasik (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism