Problematyka budżetowa w ustawie o związkach metropolitalnych

Małgorzata Ofiarska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.008

Abstrakt


Uchwalona w 2015 r. ustawa o związkach metropolitalnych z założenia ma charakter aktu prawnego o charakterze kompleksowym. Zawiera ona unormowania dotyczące ustroju i zadań związków oraz podstaw gospodarki budżetowej, a także procedury budżetowej. Nie są to regulacje wyczerpujące, a niektóre z nich nawet mogą być uznane za zbędne z punktu widzenia standardów poprawnej legislacji. W odniesieniu do problematyki budżetowej związków metropolitalnych uregulowania nie mają jednak charakteru wyczerpującego i stanowią w zasadzie zarys określonej koncepcji statusu finansowego, w tym budżetowego, tych podmiotów. Pozycja finansowoprawna oraz budżetowa związku metropolitalnego musi być zatem kształtowana przy odpowiednim stosowaniu przepisów odrębnych ustaw, a zwłaszcza ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Słowa kluczowe


związek metropolitalny; uchwała budżetowa; procedura budżetowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogucka-Felczak M., Sądowa ochrona praw jednostek samorządu terytorialnego do dochodów, „Finanse Komunalne” 2012, nr 3, s. 5–13.

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe, część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Dębowska-Romanowska T., Regionalne izby obrachunkowe - nadzór zewnętrzny nad zarządzaniem finansowym w samorządzie i nad tworzeniem lokalnego prawa finansowego [w:] M. Stec (red.), Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Dolnicki B., Koncepcja powiatu metropolitalnego, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 7–8, s. 5–17.

Dolnicki B., Założenia ustawy o powiecie metropolitalnym Górnego Śląska i Zagłębia, [w:] B. Dolnicki (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 86–98.

Gorgol A., Komentarz do art. 245, [w:] P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Jagoda J., Granice samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialne-go, „Finanse Komunalne” 2014, nr 1–2, s. 12–20.

Kornberger-Sokołowska E., Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce, Lexis Nexis, Warszawa 2013.

Kowalczyk R., Aktualność zasad budżetowych w ustawie o finansach publicznych, „Finanse Komunalne” 2012, nr 10, s. 30–35.

Miemiec W., Komentarz do art. 11 ust. 1, [w:] M. Stec (red.), Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Ruśkowski E., Komentarz do art. 4, [w:] E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2013.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism