Ustawa budżetowa na 2016 rok – problematyka prawna

Andrzej Borodo

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.007

Abstrakt


Ustawa budżetowa na 2016 r. ustala roczne dochody, wydatki, przychody, rozchody, koszty, wynagrodzenia, stawki należności, odpisy na fundusze. Ustalenia te dotyczą gospodarki finansowej rządu i innych części gospodarki finansowej państwa. Ustawa budżetowa zawiera postanowienia wynikające z wielu ustaw. Jest rozwinięciem lub wykonaniem uregulowań ujętych w całym ustawodawstwie. Ustawa budżetowa na 2016 r. zawiera trzy wymagane przez ustawę o finansach publicznych części: budżet, załączniki, inne postanowienia. Głównym elementem ustawy budżetowej jest budżet państwa (budżet ogólny), a innymi składnikami tej ustawy są budżety (plany finansowe) uzupełniające. Dla budżetu i planów finansowych (ujętych w ustawie budżetowej) należy stosować adekwatne do ich natury nazwy ich operacji finansowych: dochody i wydatki (dla budżetu państwa), przychody i koszty (dla budżetów uzupełniających), przychody i rozchody (dla planu finansowania potrzeb pożyczkowych). Zależy to m.in. od kasowej lub memoriałowej metody ujmowania zdarzeń finansowych.

Słowa kluczowe


struktura ustawy budżetowej; budżet państwa i budżety uzupełniające; ustawa budżetowa a inne ustawy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Współczesne problemy prawne budżetu państwowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.

Borodo A., Ustawa budżetowa na 2015 rok oraz propozycje zmian układu ustawy budżetowej w Polsce, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2015, nr 1(3), str. 9–26.

Cilak M., Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny. Problematyka prawnofinansowa, TNOiK, Toruń 2013.

Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism