O słusznym rozkładzie ciężaru podatkowego w państwie

Mateusz Langer

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.004

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest sprecyzowanie podstawowego punktu widzenia na słuszność z perspektywy współczesnej nauki finansów. Autor dąży do ustalenia, czy – a jeśli tak, to jaką – słuszność odgrywa rolę przy rozkładzie ciężaru podatkowego w państwie. Na tle tych uwag w szerszym kontekście zostały ukazane podstawowe sposoby pojmowania słuszność oraz nowatorskie ujęcie słuszności jako refleksu zasady-postulatu prawa. Materiał analizowany w artykule stanowi próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na słuszność jako na bardzo istotne i złożone zagadnienie z pogranicza teorii, filozofii i praktyki prawa.

Słowa kluczowe


państwo; podatnik; słuszność; sprawiedliwość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles, Etyka Nikomachejska, przekł. D. Gromska, PWN, Warszawa 2007.

Arystoteles, Retoryka [w:] Retoryka, Retoryka dla Aleksandra, Poetyka, Księga I, 13, 1374 b, przekł. H. Podbielski, PWN, Warszawa 2009.

Bastiat F., Harmonie ekonomiczne (księga druga), przekł. E. Ahrens, Prohibita, Warszawa 2009.

Cicero M.T., O prawach [w:] Pisma filozoficzne, t. II, PWN, Warszawa 1960.

Czyżewski T., O rzetelności, obiektywności i bezstronności w badaniach naukowych [w:] Odczyty filozoficzne, PWN, Toruń 1958.

Dalton H., Zasady skarbowości, przekł. J.S.A. Paraskovich, Kazimierz Rutski, Warszawa–Łódź 1948.

Dziedziak W., O prawie słusznym (Perspektywa systemu prawa stanowionego), Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.

Dziedziak W., Słuszność jako wartość prawa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2011, nr 15, s. 71–81.

Finnis J., Natural Law and Natural Laws, Clarendon Press, Oxford 1989.

Gliniecka J., Harasimowicz J., Z zagadnień teorii podatku, „Glosa” 1997, nr 5, s. 1–3.

Gomułowicz A., Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Lexis Nexis, Warszawa 2013.

Heidrich P., Die Lehre von den obersten Steuerprinzipien. Ein Beitrag zum Theorie der öffentlichen Wirtschaft, Gustav Fischer, Jena 1929.

Kociołek-Pęksa A. [w:] P. Chmielnicki (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, LexisNexis, Warszawa 2014.

Kordela M., Zasady prawa jako normatywna postać wartości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, nr 1, s. 39–54.

Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.

Kuryłowicz M., Wokół pojęcia aequitas w prawie rzymskim, „Studia Iuridica Lublinensia”, t. XV, Lublin 2011., s. 15–27.

Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, t. II, przekł. E. Taylor, PWN, Poznań 1966.

Monteskiusz, O duchu praw, przekł. T. Boy-Żeleński, Antyk, Kęty 1997.

Neumann F., Die Steuer und das öffentliche Interesse, Duncker & Humblot, Leipzig 1887.

Nita A., Teoretyczne i normatywne wyznaczniki sprawiedliwości opodatkowania, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2013, s. 16–30.

Nowacki J., Studia z teorii prawa, Zakamycze, Kraków 2003.

Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienie teorii prawa, PWN, Warszawa 1969.

Orpiszewski W., O miłości. Studium psychologiczno-ascetyczne, XX. Zmartwychwstańcy, Kraków 1934.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2013.

Petrażycki L., Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, t. I, opracował J. Lande, PWN, Warszawa 1959.

Petrażycki L., Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, t. II, opracował W. Leśniewski, PWN, Warszawa 1960.

Piętka H., Słuszność w teorji i w praktyce, Kasy Mianowskiego, Warszawa 1929.

Pohmer D., Jurke G., Zur Gedchichte und Bedeutung des Leistungsfahigkeitsprinzips, „Finanzarchiv” 1984, t. 42.

Potrzeszcz J., Sprawiedliwość a celowość w prawie, „Rocznik Nauk Prawnych” 2004, nr 1, s. 29–43.

Radbruch G., Filozofia prawa, przekł. E. Nowak, PWN, Warszawa 2009.

Raz J., Autorytet prawa. Eseje o prawie i moralności, przekł. P. Maciejko, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.

Raz J., The Concept of a Legal System. An Introduction to the Theory of Legal System, Clarendon Press, Oxford 1980.

Rousseau J.J., Umowa społeczna, opracował B. Baczko, PWN, Warszawa 1964.

Rozmaryn S., Prawo podatkowe a prawo prywatne w świetle wykładni prawa, Towarzystwo Naukowe, Lwów 1939.

Skarżyński R., Polityka budżetowa w krajach kapitalistycznych, Instytut Finansów, Warszawa 1987.

Stelmach J., Intuicja prawnicza [w:] J. Halberda (red.), Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia TBSP UJ, Zakamycze, Kraków 2001.

Strasburger E., Nauka skarbowości. (Część ogólna), Gebethner i Wolff, Warszawa 1924.

Suzo H., Księga Prawdy, W drodze, Poznań 1989.

Wołodkiewicz W., Aequitas [w:] W. Wołodkiewicz (red.), Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986.

Wołowiec T., Zasada sprawiedliwości w opodatkowaniu [w:] A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyż-sza Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz 2010.

Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia pod-stawowe, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1974.

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Ars boni et aequi, Poznań 1997.

Wróblewski J., Słuszność w systemie prawa polskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1970, nr 1, s. 97–116.

Wróblewski J., Zagadnienie teorii wykładni prawa ludowego, PWN, Warszawa 1959.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism