Opłata uzdrowiskowa a pobyt w szpitalu uzdrowiskowym – uwagi na tle interpretacji ogólnej ministra finansów

Jacek Wantoch-Rekowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.002

Abstrakt


W publikacji przedstawiono argumentację Ministra Finansów zawartą w interpretacji ogólnej z dnia 3 października 2014 r., dotyczącej wykładni art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wskazano, co rozumiano pod pojęciem „szpital” przed 3 października 2014 r. i co w tym zakresie zmieniła interpretacja ogólna Ministra Finansów. Podkreślono, że aktualnie opłata uzdrowiskowa nie powinna być pobierana za pobyt osób fizycznych w szpitalach uzdrowiskowych.

Słowa kluczowe


opłata uzdrowiskowa; interpretacja ogólna; szpital; szpital uzdrowiskowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mastalski R. [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordy-nacja podatkowa – Komentarz 2014, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2014.

Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1995.

Wantoch-Rekowski J., Zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej a pobyt w szpitalu uzdrowiskowym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 7, s. 6–9.

Wołowiec T., Glosa do wyroku WSA w Szczecinie z dnia 14 marca 2013 r. (II SA/Sz 921/12), „Glosa” 2013, nr 4, s. 29–35.

Wołowiec T., Glosa do wyroku WSA w Szczecinie z dnia 15 maja 2014 r. (I SA/Sz 1512/13), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2014, nr 6, s. 514–520.

Wołowiec T., Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym a obowiązek poboru opłaty uzdrowiskowej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 1, s. 64–73.

Wołowiec, D. Reśko, Pobór opłaty uzdrowiskowej w szpitalach uzdrowiskowych, „Finanse Komunalne” 2013, nr 10, s. 70–73.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism