Instytuty badawcze jako forma działalności naukowej i gospodarczej państwa – problematyka pozycji i formy prawnej

Małgorzata Cilak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.028

Abstrakt


Instytuty badawcze są państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, powoływanymi w celu prowadzenia badań naukowych ukierunkowanych na gospodarcze zastosowanie. W obecnym stanie prawnym są podmiotami pozostającymi poza sektorem finansów publicznych. Stan ten może budzić wątpliwości. W artykule poddano analizie status prawny instytutów badawczych i charakter prowadzonej przez nie działalności.

Słowa kluczowe


instytut badawczy, sektor finansów publicznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Matczewski A., Popyt i podaż polskiego systemu innowacji a szanse podnoszenia poziomu innowacyjności gospodarki i budowania gospodarki opartej na wiedzy w: E. Okoń-Horodyńska, Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2004.

Michnik A., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Michta D., Komentarz do art. 2 ustawy o instytutach badawczych, [w:] D. Mich-ta, Ustawa o instytutach badawczych. Komentarz, LexisNexis, LEX 2013.

Niewęgłowski A., Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Ostrowski Z., Badania naukowe i prace rozwojowe w gospodarce narodowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1968.

Sadowski Z., Współczesna rola innowacji w ujęciu teorii ekonomii, [w:] E. Okoń-Horodyńska, Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2004.

Wepsięć W., Organizacja i finansowanie działalności badawczo-rozwojowej [w:] M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL. Tom IV: Instytucje socjalistycznych jednostek gospodarczych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław [etc.] 1987.

Wróblewska M., Komentarz do art. 9 ustawy o finansach publicznych, [w:] H. Dzwonkowski, G. Gołębiowski (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism