Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność za wykroczenia w związku z niedopełnieniem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne

Damian Wąsik, Natalia Wąsik, Tomasz Kuczur

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.026

Abstrakt


Celem niniejszej pracy jest omówienie charakteru i przyczyn uchybień związanych z kwalifikacją karną czynu polegającego na nieopłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne, zagadnienie oceny zawinienia sprawcy, a także przedawnienia czynów jako konsekwencji ich niewłaściwej kwalifikacji karnej. Szeroka prezentacja ww. problemów docelowo powinna przyczynić się do wyeliminowania błędów, jakie mogą pojawić się w analogicznych sprawach, może także pomóc w ujednoliceniu orzecznictwa w tego typu sprawach. Na potrzeby niniejszego opracowania szczegółowo przeanalizowano przebieg trzech wybranych postępowań sądowych w sprawach karnych, prowadzonych w latach 2013–2015, dotyczących nieopłacenia w terminie składek na ubezpieczenia społeczne.

Słowa kluczowe


nieopłacenie w terminie składek na ubezpieczenia społeczne; uporczywość zachowania sprawcy; przywłaszczenie mienia publicznego; przedawnienie karalności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lachowski J., Odpowiedzialność karna płatnika składek – wybrane zagadnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 12, s. 25–32.

Łabuda G., Komentarz do art. 218 Kodeksu karnego [w:] J. W. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, LEX 2014.

Makowski K., Niektóre aspekty odpowiedzialności płatnika składek z tytułu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych” 2000, nr 5, s. 7–9.

Siwik Z., Komentarz do art. 218 Kodeksu karnego [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, LEX 2013.

Woźniewski K., Glosa do wyroku TK z 18 listopada 2010, P 29/09, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2011, z. 2, s. 151–158.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism