Dochodzenie zapłaty od Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia zdrowotne udzielane w stanach nagłych – wybrane zagadnienia praktyczne

Damian Wąsik, Natalia Wąsik, Tomasz Kuczur

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.022

Abstrakt


W publikacji poruszono problematykę dochodzenia przez zakłady opieki zdrowotnej zapłaty od Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia zdrowotne tzw. ratujące życie. Zagadnieniami, na które zwrócono uwagę, są: możliwość finansowania świadczeń w kontekście limitów określonych umowami o udzielanie świadczeń zdrowotnych, ciężar dowodu udzielenia przez zakłady opieki zdrowotnej świadczeń w stanach nagłych, a także potrzeba zasięgania opinii biegłych w tych sprawach w kontekście przesłanek art. 248 § 1 k.p.c.

Słowa kluczowe


świadczenia zdrowotne; stan nagłego zagrożenia zdrowia; proces cywilny; ciężar dowodu; opiniowanie sądowo-lekarskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baka K., Machulak G., Pietraszewska-Macheta A., Sikorko A., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, LEX 2010.

Demendecki T. [w:] A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.

Nesterowicz M., Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Lexis Nexis Polska, Warszawa 2012.

Rek T., Komentarz do art. 15 ustawy o działalności leczniczej, [w:] M. Dercz, T. Rek (red.), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, LEX 2013.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism