Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz jego ocena

Alicja Młynarczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.021

Abstrakt


Wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego mogą służyć nowe formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, które w większym stopniu włączałyby mieszkańców w podejmowanie decyzji przez jednostki samorządu terytorialnego. Te instytucje byłyby wyposażone w instrumenty prawno-finansowe stymulujące rozwój gospodarki samorządu terytorialnego. Formy poszerzania udziału społeczności lokalnych w realizację zadań publicznych muszą mieć zapewnione źródła ich finansowania umożliwiające prowadzenie efektywnej gospodarki

Słowa kluczowe


współdziałanie w samorządzie terytorialnym; wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego; zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa 2006.

Miemiec W., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, [w:] R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo finansowe, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Sawicka K., Budżet jako podstawowa instytucja finansów samorządowych, [w:] R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo finansowe, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Klimaszewski M., Opinia o projekcie ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw, druk sejmowy nr 1699, Warszawa, 4 października 2013 r., Biuro Analiz Sejmowych.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism