Dyscyplina finansów publicznych oraz jej naruszenia w świetle działalności Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

Włodzimierz Bartkowiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.020

Abstrakt


Dyscyplina finansów publicznych oznacza obowiązek przestrzegania prawa w zakresie gospodarki finansowej przez pracowników sektora finansów publicznych i inne osoby dysponujące środkami publicznymi. Ustawodawstwo przewiduje kilkadziesiąt rodzajów naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Opracowanie przedstawia procedurę postępowania i działalność orzeczniczą Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny
Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz związane z tą działalnością zagadnienia prawne

Słowa kluczowe


publiczna gospodarka finansowa; naruszenia prawa finansowego; działalność kontrolna i orzecznicza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babczuk A., Robaczyński W., Talik A., Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Bojkowski T., Przybylska J., Dyscyplina finansów publicznych – zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne, CeDeWu, Warszawa 2012.

Lipiec-Warzecha L., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Motowilczuk I., Dyscyplina finansów publicznych po zmianach, INFOR, Warszawa 2012.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism