Specyfika i zakres prawa finansowego Unii Europejskiej

Marcin Tyniewicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.012

Abstrakt


Zasadniczo polska nauka prawa finansowego dosyć szeroko podejmuje problematykę związaną z finansami publicznymi Unii Europejskiej (UE). Zauważyć jednak należy, że rozważania w dużej mierze odnoszą się do zagadnień szczegółowych prawa finansowego UE, np. w obszarach harmonizacji podatkowej czy jednolitego rynku finansowego. Występuje natomiast niedosyt lub nawet znikomość publikacji o charakterze doktrynalno-teoretycznym, odnoszących się do ogólnych i zasadniczych zagadnień prawa finansowego UE. Do takich zaliczyć można m.in. kwestie definicyjne, zakres i strukturę wewnętrzną tego prawa, jego źródła etc. Generalnie należy wskazać na dwa obszary, które powinny stać się przedmiotem badań podstawowych w odniesieniu do wskazanych powyżej elementów. Pierwszy to prawo finansowe samej UE, a drugi – to jego wpływ i skutki tego wpływu na polskie prawo finansowe. W niniejszym artykule podjęte zostaną rozważania odnoszące się do tego pierwszego obszaru, mające na celu określenie specyfiki oraz zakresu prawa finansowego UE.

Słowa kluczowe


prawo finansowe UE; koordynacja polityki gospodarczej UE; kompetencje wyłączne i niewyłączne; zasada przyznania; zasady pomocniczości i proporcjonalności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Coordination of economic policies in the EU: a presentation of key features of the main procedures, „Euro Papers” 2002, nr 45.

Kosikowski C., Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Lenaerts K., Van Nuffel P., European Union Law, Sweet & Maxwell, London 2011.

Ruśkowski E., Polityka finansowa, [w:] Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, t. 1, Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2000.

Ruśkowski E., Prawo finansowe, [w:] Ruśkowski E., Stankiewicz J., Finanse i prawo finansowe, Era s.c., Białystok 1991.

Schütze R., European Consitutional Law, Cambridge University Press, Cam-bridge 2012.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism