Zagadnienia prawne systemu dochodów samorządu powiatowego i propozycje jego reformy

Andrzej Borodo

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.011

Abstrakt


Obecny system dochodów samorządu powiatowego budzi zastrzeżenia i powinien być zmieniony. Powiat ma dwie formy: powiatu ziemskiego (złożonego z wielu samodzielnych gmin) i miasta na prawach powiatu (dużego miasta mającego z reguły powyżej 100 tys. mieszkańców). W opracowaniu wskazuje się, że trzeba stworzyć odrębny system dochodów powiatów ziemskich i odrębny, właściwy dla miast na prawach powiatu, system dochodów tych miast. Źródła podatkowe, udziały, subwencje, dotacje należy zbudować oddzielnie dla tych dwóch różnych typów samorządów. Posiadają one swą specyfikę ustrojową, organizacyjną, społeczną, gospodarczą, demograficzną.

Słowa kluczowe


powiaty w Polsce; system dochodów powiatów ziemskich i miast na prawach powiatu; propozycje reform

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A. (red.), Słownik finansów samorządu terytorialnego, TNOiK, Toruń 2015.

Cronauge U., Westermann G., Kommunale Unternehmen, Eigenbetriebe – Kapi-talgesellschaften – Zweckverbände, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2003.

Weinfeld I., Skarbowość polska, „Bibljoteka Prawnicza”, Warszawa 1935.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism