Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi

Katarzyna Roszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.004

Abstrakt


Problem opieki skupia w sobie wiele kwestii socjalnych. Od kwalifikacji prawnej samej opieki, poprzez problematykę sposobów wsparcia, wysokość świadczeń, aż po zakres ochrony opiekunów. Jednym z istotniejszych zagadnień godnym uwagi w problematyce opieki nad osobami niepełnosprawnymi jest obowiązek ubezpieczenia społecznego osób podejmujących się opieki. Publikacja koncentruje się na problematyce opłacania składek. Status ubezpieczeniowy opiekunów jest skomplikowany i niestabilny. Trudność jego oceny wiąże się brakiem ostatecznego kształtu systemu opieki długoterminowej w zdeinstytucjonalizowanych warunkach.

Słowa kluczowe


system ubezpieczeń społecznych; składki na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe; opiekunowie osób niepełnosprawnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dzienisiuk D., Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia rodzinne po zmianach, Difin, Warszawa 2004.

Dzienisiuk D., Wpływ ubezpieczonych na prawo do świadczeń z tytułu rodzicielstwa, „Państwo i Prawo” 2013, nr 8 s. 36–51.

Gudowska B., Strusińska-Żukowska J., Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Beck, Warszawa 2014.

Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Sierpowska I., Pomoc społeczna. Komentarz, Warszawa, LEX 2014.

Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charakter prawny, TNOiK, Toruń 2005.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism