Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za zaległości składkowe a przesłanki egzoneracyjne

Robert Musiałkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.003

Abstrakt


Członkowie organów zarządzających stowarzyszeniami odpowiadają za ich zaległości składkowe. Zasady i przesłanki tej odpowiedzialności zostały uregulowane tak, jak w przypadku spółek kapitałowych. Problem powstaje w przypadku stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej bowiem nie mają one zdolności upadłościowej i układowej, co oznacza brak możliwości zgłoszenia wniosku o upadłość, a w konsekwencji utrudnione możliwości uwolnienia
się przez członków zarządu od odpowiedzialności za zaległości składkowe stowarzyszenia.

Słowa kluczowe


organizacje pozarządowe; stowarzyszenia; składki na ubezpieczenia społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babiarz S. [w:] S. B abiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. K abat, M. Niezgódka-Medek (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.

Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Masternak M., Orłowski J., Ordynacja Podatkowa. Komentarz, TNOiK, Toruń 2007.

Dowgier R. [w:] J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Frydrych S., Odpowiedzialność członków organów podmiotów non profit na podstawie art. 116a Ordynacji podatkowej, „Monitor Podatkowy” 2010, nr 5, s. 23–29.

Mariański A., Odpowiedzialność członków organów zarządzających osób prawnych za zaległości podatkowe, „Monitor Podatkowy” 2005, nr 2, s. 24–30.

Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów – komentarz, TNOiK, Toruń 2002.

Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, LexisNexis, Warszawa 2006.

Wantoch-Rekowski J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism