Oczekiwany model katastru nieruchomości w Polsce

Jolanta Ciak, Beata Wąsewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.002

Abstrakt


Katastrem nieruchomości jest oparta na mapie urzędowa ewidencja gruntów i budynków oraz innych obiektów, które stanowią przedmiot opodatkowania, a także źródło informacji o podmiotach katastralnych. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, stanowi on zatem instytucję prawa, która w odbiorze społecznym jest postrzegana jako zapewniająca ład prawny w zakresie ustalenia zasięgu praw, poczucia bezpieczeństwa wynikającego z faktu ujawnionych w nim wpisów przedmiotowych oraz możliwości dochodzenia swoich racji w ramach  postępowania rejestrowego. Jednakże dotychczasowy kształt tego rejestru nie spełnia oczekiwań społecznych. Proponowana reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce (kataster) napotyka jednakże na wiele barier, takich jak: bariera formalno-prawna, polityczna, finansowa czy społeczna.

Słowa kluczowe


system podatkowy; podatek od nieruchomości; podatek katastralny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciak J., Wąsewicz B., Kataster jako warunek reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2014, nr 4(2), s. 9–30.

Bydłosz J., Kataster 3D i normalizacja w katastrze w Polsce i na świecie, AGH Kraków, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki, http://www2.geod.agh.edu.pl/~jb/kataster3D/wyklad.pdf, (dostęp: 22.08.2014 r.).

Bydłosz J., Kataster wielowymiarowy na świecie i uwarunkowania jego implementacji w Polsce, AGH w Krakowie, Katedra Geomatyki, http://www.gdmc.nl/3dcadastre/literature/3Dcad_2012_29.pdf, (dostęp: 22.08.2014 r.).

Etel L., Reforma systemu opodatkowania nieruchomości, Raport Nr 155, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-155.htm, (dostęp: 06.02.2015).

Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Temida 2, Białystok 2013.

Felcenloben D., Kataster nieruchomości rejestrem publicznym, Wydawnictwo Gall Olgierd Graca, Katowice 2009.

Felcenloben D., Istniejący i oczekiwany model katastru nieruchomości, http://www.geodezjaszczecin.org.pl/stara_strona/Konferencje/Konf2010/k03.html, (dostęp: 23.08.2014 r.).

Felcenloben D., Rozgraniczenie nieruchomości. Teoria i praktyka z orzecznictwem sądowo-administracyjnym, Wydawnictwo Gall, Katowice 2008.

Krawczyk M., Powszechna taksacja nieruchomości – istota i znaczenie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009 nr 3, s. 49–67.

Nowak A., Projekt opodatkowania wartości nieruchomości w Polsce, na tle doświadczeń innych państw, [w:] D. Kopycińska (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.

Wierzbowski B., Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne, LexisNexis, Warszawa 2010.

Wołowiec T., Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce szansą pobudzenia rozwoju lokalnego i regionalnego samorządów terytorialnych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2013 nr 4, s. 125–137.

Strona internetowa grupy roboczej do spraw katastru 3D komisji 3 i 7 Międzynarodowego Stowarzyszenia Geodetów FIG (FIG Joint Commission 3 and 7 Working Group on 3D Cadastres) http://www.gdmc.nl/3DCadastres/, (dostęp: 6.02.2015r.).
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism