Ustawa budżetowa na 2015 rok oraz propozycje zmian układu ustawy budżetowej w Polsce

Andrzej Borodo

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.001

Abstrakt


Artykuł przestawia treść i układ ustawy budżetowej na 2015 r.oraz znaczenie prawne jej regulacji. Przedstawia propozycje nowego układu polskiej ustawy budżetowej. Aktualny układ ustawy budżetowej w Polsce powinien być zmieniony. Układ ten nie zawiera bowiem ustaleń dotyczących dochodów i wydatków niektórych państwowych funduszy celowych (zwłaszcza Krajowego Funduszu Drogowego), ustaleń dotyczących spółek Skarbu Państwa i regulacji co do pełnego zakresu deficytu publicznego. Osłabia to kontrolną funkcję ustawy budżetowej oraz podważa prawa budżetowe parlamentu. Kierunkiem służącym zbudowaniu nowego układu ustawy budżetowej w Polsce jest podział tej ustawy na: budżet ogólny (administracyjny) i kilka innych budżetów, dotyczących wyodrębnionych dziedzin aktywności państwa.

Słowa kluczowe


ustawa budżetowa w Polsce; budżet ogólny; inne elementy ustawy budżetowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Ustawa budżetowa na 2014 rok – wybrane aspekty prawne, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2014, nr 1(2), s. 23–35.

Borodo A., Współczesne problemy prawne budżetu państwowego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.

Gaudemet P.M., Finanse publiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.

Heintzen M., Das Finanzwesen [w]: Grundgesetz Kommentar, 6 Auflage, Műnchen 2012.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism