Lustracje z lat 1927 i 1928 jako środek nadzoru nad gospodarką komunalną międzywojennego Torunia

Anna Tarnowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.037

Abstrakt


Autorka poddała analizie obowiązujące w okresie międzywojennym na terenie byłej Dzielnicy Pruskiej rozwiązania w zakresie nadzoru nad gospodarką miejską. Na tym tle zbadała źródła archiwalne, dokumentujące lustracje przeprowadzone przez administrację rządową w 1927 i 1928 r. Obie lustracje zakończyły się krytycznymi wnioskami, co finalnie doprowadziło do zastosowania najbardziej radykalnego środka nadzoru – rozwiązania rady miejskiej i przedwczesnych wyborów.

Słowa kluczowe


lustracja; samorząd miejski; nadzór nad gospodarką miejską

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bosiacki A., Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, LIBER, Warszawa 2006.

Grzybowska M., Decentralizacja i samorząd w II Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza ABRYS, Kraków 2003.

Paruch W., Samorządy w autorytaryzmie. Piłsudczykowska koncepcja samorządności (1926–1939), [w:] G. Radomski (red.), Samorząd w polskiej myśli po-litycznej XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 151–178.

Przybyszewski K., Toruń w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1920–1939). Społeczeństwo i gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994.

Staryszak J., Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Inst. im. Mianowskiego, Warszawa 1931.

Tarnowska A., Podstawy prawne skarbowości samorządowej w II RP, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, Vol. 1, No 2/2013, s. 41–55.

Tarnowska A., Sądownictwo administracyjne II RP a pruski model sądownictwa administracyjnego, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, IX, Lublin––Łódź 2006, Cz. 2, s. 415–444.

Tłoczek I., Antoni Bolt – prezydent miasta Torunia w latach 1924–1936, „Rocznik Toruński”, t. 13 (1978), s. 73–90.

Wojciechowski M., Życie polityczne Torunia w latach 1920–1939 [w:] M. Biskup (red.), Historia Torunia, t. III. W czasach Polski Odrodzonej i okupacji niemieckiej (1920–1945), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 2006, s. 149–194.

Sudziński R., Samorząd terytorialny [w:] M. Biskup (red.), Historia Torunia, t. III. W czasach Polski Odrodzonej i okupacji niemieckiej (1920–1945), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 2006, s. 63–72.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism