Kataster jako warunek reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce

Jolanta Ciak, Beata Wąsewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.035

Abstrakt


Opodatkowanie majątku nieruchomego jest tradycyjnym elementem systemu podatkowego w wielu krajach. Podatki majątkowe stanowią tę grupę danin publicznych, która jest najbardziej zróżnicowana pod względem formy i konstrukcji. Brak międzynarodowych standardów, które wyznaczałyby zasady konstrukcji podatków majątkowych, nie istnieje również jeden powszechnie akceptowalny ich system. Od momentu rozpoczęcia w Polsce reform mających na celu dokonanie zasadniczych zmian ustrojowych i politycznych wskazuje się na potrzebę zreformowania obowiązującego w Polsce systemu opodatkowania nieruchomości. Proponuje się zmianę formuły opodatkowania z funkcjonującego obecnie opodatkowania powierzchni na opodatkowanie w formule ad valorem, czyli na opodatkowanie wartości nieruchomości.

Słowa kluczowe


system podatkowy; podatek od nieruchomości; podatek katastralny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Etel L., (red.) Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.

Etel L., Opodatkowanie nieruchomości problemy praktyczne, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2001.

Etel L., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013.

Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 1998.

Felis P., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, „Infos” 2012, nr 14 [wyd. on-line].

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydanie XXV, PWN, Warszawa 1999.

Mastalski R., Prawo podatkowe II, część szczegółowa, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 1996.

Mikiciuk M., Podatek katastralny, jako docelowy system opodatkowania nieruchomości w Polsce w dobie kryzysu finansów publicznych, „Rzeczpospolita” z dn. 29.01.2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli Zintegrowanego Systemu Katastralnego w latach 2000–2005 (I półrocze), marzec 2006 [on-line].

Partnerstwo dla Członkostwa z Polską 1998 r., Centrum Informacji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998.

Wołowiec T., Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce szansą pobudzenia rozwoju lokalnego i regionalnego samorządów terytorialnych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2003, nr 4 [wyd. on-line].

Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Wróblewska M., Kataster nieruchomości, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism