Problem niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego

Mateusz Langer

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.031

Abstrakt


W niniejszym opracowaniu podjęto problematykę niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego oraz różnorodnych metod zaradczych służących sanacji ich gospodarki finansowej. Pierwsza część pracy poświęcona została przybliżeniu znaczenia i istoty zjawiska niewypłacalności występującego we wspólnotach samorządowych. Kolejna – syntetycznej typologii oraz zwięzłej charakterystyce poszczególnych metod zaradczych znajdujących współcześnie zastosowanie. Całość prezentowanych rozważań osadzona jest na charakterystyce i ocenie normatywnej konstrukcji metody zaradczej obowiązującej w Polsce. Natomiast ostatnia część podsumowuje analizowane tematy.

Słowa kluczowe


niewypłacalność; metody zaradcze; postępowanie naprawcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Avoiding local government financial crisis: the role of state oversight, Report No 329 Citizens Research Council of Michigan 2000, www.crcmich.org/PUBLICAT/2000s/2000/rpt329.pdf, (dostęp: 30.09.2014 r.).

Babczuk A., Dług samorządowy w Polsce – propozycje de lege ferenda, [w:] L. Patrzałek (red.), Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań–Wrocław 2004.

Bitner M., Gmina na rynku kapitałowym. Podstawy zarządzanie długiem komunalnym, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.

Bitner M., Postępowanie naprawcze w jednostkach samorządu terytorialnego – uwagi na tle rozwiązań w wybranych krajach OECD, „Finanse Komunalne” 2013, nr 4, s. 5–20.

Black J., Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2008.

Duve T., Drechsler W., Insolvent Local Government: Lesson from Germany, s. 7–9, http://www.nispa.org/files/conferences/2010/papers/201004121221300.Duve_Drechsler.pdf, (dostęp: 30.09.2014 r.).

Gonet W., Naprawa finansów samorządu terytorialnego w wybranych krajach, „Finanse Komunalne” 2014, nr 4, s. 64–79.

Gonet W., Program naprawczy jednostek samorządu terytorialnego w sytuacji utraty zdolności wykonania zobowiązań, „Finanse Komunalne” 2008, nr 3, s. 16–25.

Gniadkowski A., Dlaczego bogata Lesznowola nagle wpadła w tarapaty, „Wspólnota” 2013, nr 14, s. 44–45.

Groves S.M., An Introduction to Evaluating Financial Condition, [w:] J. Matzer, Practical Financial Management. New Techniques for Local Government, ICMA (International City Management Association), Washington 1984.

Gruszka B., Ryzyko płynności finansowej, [w:] L. Jaworski (red.), Współczesny bank, Poltext, Warszawa 2001.

Kalinowska B., Bankrut – nie bankrut, „Wspólnota” 2001, nr 7, s. 7.

Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2003.

Kowalski M., Zbankrutowała gmina Brzozie, www.gazeta.pl, (dostęp: 30.09.2014 r.).

Przychodzki M., Sąciński K., Brak zdolności upadłościowej osób prawa publicznego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 4, s. 27–33.

Ruśkowski E., Salachna J. M. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz praktyczny, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2013.

Smoleń P. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Stolorz-Krzisz E., Niewypłacalność gminy, „Wspólnota”1998, nr 18, s. 11–12.

Swianiewicz S., Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, podatki lokalne, Municipium S.A., Warszawa 2011.

Szarek R., Upadłość komunalnych jednostek organizacyjnych, „Wspólnota” 1998, nr 31, s. 24–25.

Wiewióra M., Środki zaradcze państwa wobec niewypłacalności jednostki samo-rządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 12, s. 34–46.

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Ars boni et aequi, Poznań 1997.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, LexisNexis, Warszawa 2010.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Zakamycze, Kraków 2005.

Żółciak T., Lista ministra, czyli wykaz bankrutów, „Dziennik Gazeta Prawna” z dn. 20 marca 2013, s. 1.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism