Ułatwienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne – zagadnienia terminologiczne

Jacek Wantoch-Rekowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.028

Abstrakt


W artykule poddano analizie pojęcie „ulgi” w opłacaniu składek. Wskazano, że do ulg nie zalicza się umorzenia należności z tytułu składek. Ponadto autor zaproponował modyfikację terminu „mechanizmy ułatwiające płatnikowi zapłatę składki” i rozszerzenie jego znaczenia.

Słowa kluczowe


składki na ubezpieczenia społeczne; ulgi; ułatwienia w opłacaniu składek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzeziński B., Wstęp do prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 2001.

Gomułowicz A. [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2002.

Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa 2010.

Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie emerytalne. Trzy filary, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.

Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie społeczne. T. 1, Część ogólna, Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.

Madej K. [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), TNOiK, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Toruń-Warszawa 2007.

Olesińska A., Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, TNOiK, Toruń 2009.

Prasołek Ł. [w:] B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Strusińska-Żukowska J. [w:] B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), C.H. Beck, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2011.

Wantoch-Rekowski J. [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, TNOiK, Toruń-Warszawa 2007.

Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenia społeczne i ich charakter prawny, „Gdańskie Studia Prawnicze”, Studia Prawno-Finansowe, tom XVI, Gdańsk 2007, s. 349–358.

Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenie emerytalne – konstrukcja i charakter prawny, TNOiK, Toruń 2005.

Wantoch-Rekowski J., Stosowanie ułatwień w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na tzw. stan finansów ubezpieczeń społecznych, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, 1(1)/2013, s. 25–38.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism