Okoliczności ekskulpujące odpowiedzialność za nieterminową lub w kwocie niższej od wymaganej zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne

Wojciech Bożek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.019

Abstrakt


W opracowaniu omówiono naruszenie dyscypliny finansów publicznych z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tj. spoczywający na jednostkach sektora finansów publicznych obowiązek terminowego i w ustalonej ustawowo wysokości opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, w szczególności zaś zakres podmiotowy i przedmiotowy ww. czynu. Autor omawia okoliczności ekskulpujące odpowiedzialność za czyn z art. 14 pkt 1 ww. ustawy i dokonuje analizy różnych stanów faktycznych, rozpoznawanych przez właściwe komisje orzekające oraz przez sądy administracyjne. Celem, jaki przyświeca niniejszemu opracowaniu, jest ukazanie złożoności analizowanego zagadnienia i różnorodności czynników decydujących o ukaraniu lub o odstąpieniu od zarzutu popełnienia czynu z art. 14 pkt 1 ww. ustawy.

Słowa kluczowe


składki na ubezpieczenie społeczne; odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borowska K., Komentarz do art. 14 u.o.n.d.f.p., [w:] K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012.

Bożek W., Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie Finansami. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65.

Cholewa-Klimek M., Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2010.

Czyżak M., Działanie na polecenie przełożonego jako okoliczność uchylająca odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Finanse Komunalne” 2011, nr 6, s. 11–19.

Drążkiewicz M., Dyscyplina finansów publicznych, „Poradnik Rachunkowości Budżetowej” 2007, nr 2, s. 14.

Dziedzic A., Naruszenia z art. 14 i 15 ustawy, „Kontrola Finansowa” 2012, nr 9, s. 26–31.

Godoń R., Odpowiedzialność kierownika jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, [w:] T. Bojkowski, J. Przybylska (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Zasady Odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne, CeDeWu, Warszawa 2012.

Kowalczyk E., Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej, ODDK, Gdańsk 2012.

Lipiec-Warzecha L., Egzekwowanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wybrane problemy, „Finanse Komunalne” 2007, nr 9, s. 5–12.

Lipiec-Warzecha L., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Motowilczuk I., Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce, „Poradnik Rachunkowości Budżetowej” 2010, nr 2, s. 65–66.

Ofiarski Z., Komentarz do art. 46 u.f.p., [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2010.

Ofiarski Z., Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Puchacz K., Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki, ODDK, Gdańsk 2012.

Salachna J.M., Trykozko R., W jakich przypadkach popełnienie czynu określone-go w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-blicznych nie będzie wywoływać odpowiedzialności?, [w:] C. Kosikowski, K.M. Salachna (red), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Smaga M., Winiarz M., Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, Kraków 2013.

Strąk T., Zmiany w orzekaniu o odpowiedzialności kierownika, „Kadra Kierownicza w Administracji”, 2012, nr 3, s. 32–34.

Szyburska-Walczak G., Ubezpieczenia Społeczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Sprawozdania z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdania z działalności komisji orzekających I instancji w latach 2006–2013, www.mf.gov.pl, dostęp: 24 czerwca 2014 r.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism