Praktyczne problemy opiniowania przez regionalne izby obrachunkowe możliwości spłaty zobowiązań w jednostkach samorządu terytorialnego

Marcin Tyniewicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.018

Abstrakt


Opinie regionalnych izb obrachunkowych w sprawie możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych przez jednostki samorządu terytorialnego wykazują pewne specyficzne cechy w stosunku do pozostałych opinii, odnoszących się do prowadzonej gospodarki finansowej
samorządu terytorialnego. Po pierwsze, jako jedyne wydawane są na wniosek organu wykonawczego zainteresowanej jednostki. Po drugie, z racji tego, iż dotyczą problematyki długu, ich treść może być w pewnym stopniu zbieżna, czy też może stanowić „częściowe powielenie” stanowiska zajętego przez regionalną izbę obrachunkową w wydanych już opiniach na etapie planowania budżetowego w j.s.t. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie oceny zasadności wydawania tego rodzaju opinii oraz wskazanie relacji pomiędzy zarządzeniami (uchwałami) w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych a postanowieniami uchwał budżetowych j.s.t.

Słowa kluczowe


dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego; regionalne izby obrachunkowe; opinia o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Trykozko R., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego, Taxpress, Warszawa 2010.

Salachna J.M., Istota i zakres oraz funkcje działalności opiniodawczej regionalnych izb obrachunkowych, [w:] M. Stec (red.), Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Tyniewicki M., Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych, [w:] E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Finanse publiczne 2014. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym), ODDK, Gdańsk 2014.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism