Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania samorządu terytorialnego a konstytucyjna zasada adekwatności

Anna Ostrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.017

Abstrakt


Jedną z podstawowych zasad finansów lokalnych wyrażonych w Konstytucji RP i Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego jest zasada adekwatności zasobów finansowych społeczności lokalnych do przydzielonych im zadań. Ponieważ system dochodów własnych polskich jednostek samorządu terytorialnego nie był reformowany od 2004 r., wszelkie zmiany powodujące zmniejszenie wysokości ich dochodów transferowanych (dotacji i subwencji) należy obecnie uznać za sprzeczne z zasadą adekwatności. Zmianą taką z pewnością jest 80-procentowy limit wysokości dotacji celowej na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego wprowadzony w art. 128 ustawy o finansach publicznych. Artykuł przedstawia argumentację na poparcie powyższej tezy, a także porusza wzrastający problem niewystarczalności dotacji celowych przekazywanych samorządom na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Słowa kluczowe


dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego; zasada adekwatności; limit wysokości dotacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Subwencje i dotacje jako forma dochodów samorządu terytorialnego w Polsce – wybrane zagadnienia prawne, [w:] T. Dębowska-Romanowska (red.), Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa: księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1999.

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Kornberger-Sokołowska E., Realizacja zasady adekwatności w procesach decentralizacji finansów publicznych, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 3, s. 3–14.

Miemiec W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Kolonia Limited, Wrocław 2005.

Ostrowska A., Prawo dochodzenia dotacji na drodze sądowej, [w:] E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2013.

Ruśkowski E., Salachna J.M., Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2004.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism