Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Paweł Lenio

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.009

Abstrakt


Przedmiotem niniejszego opracowania są rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych. W opracowaniu została przedstawiona charakterystyka rachunków wszystkich trzech rodzajów jednostek, które mogą je tworzyć, tj. państwowych oraz samorządowych jednostek prowadzących działalność, o której mowa w ustawie o systemie oświaty, a także jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP. Omówiony został szczegółowo katalog dochodów, które mogą być gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych przez wszystkie jednostki do tego uprawnione, a także ich przeznaczenie. Został także rozstrzygnięty problem fakultatywności tworzenia wydzielonych rachunków bankowych. W opracowaniu wskazano także na kompetencje określonych podmiotów do tworzenia rachunków, które to nie zostały wskazane wprost w ustawie. W ograniczonym zakresie poruszona została również problematyka dotycząca funkcjonowania rachunków dochodów własnych przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Słowa kluczowe


jednostka budżetowa; rachunki dochodów własnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2006.

Czołpińska E., Projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa JST na 2010 r. z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy o finansach publicznych, „Finanse Komunalne” 2009, dodatek specjalny do nr 10, s. 1–20.

Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.), Ekonomiczne i prawne aspekty racjonalizacji wydatków publicznych, kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej. Tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.

Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo PRESSCOM, Wrocław 2010.

Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.

Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Miemiec W. (red.), Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego 2006, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2006.

Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Ruśkowski E., Salachna J.M. (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2010.

Smoleń P. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism