O funduszu wypadkowym – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Jacek Wantoch-Rekowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.007

Abstrakt


Fundusz wypadkowy jest jedynym funduszem wchodzącym w skład Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wg prognoz w najbliższych latach będzie miał dodatnie saldo finansowe. Stwarza to możliwość jego usamodzielnienia – tak organizacyjnego, jak prawnego. Dzięki niewielkim zmianom legislacyjnym, w zasadzie bez ponoszenia dodatkowych kosztów, możliwe jest unormowanie przynajmniej jednego z rodzajów ubezpieczeń. Podkreślić należy, że proponowane przez autora rozwiązanie nie jest oryginalne, gdyż na samodzielnych finansowo i prawnie funduszach oparto funkcjonowanie ubezpieczeń społecznych w II RP. Autor w opracowaniu wskazuje na możliwe kierunki zmian legislacyjnych i je uzasadnia.

Słowa kluczowe


Fundusz Ubezpieczeń Społecznych; fundusz wypadkowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2010.

Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, Warszawa 2002.

Madej K. [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Toruń–Warszawa 2007.

Wantoch-Rekowski J., O charakterze prawnym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [w:] K. Lubiński (red.), Studia z prawa publicznego, Toruń 2001, s. 69-86.

Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenie emerytalne – konstrukcja i charakter prawny, Toruń 2005.

Wantoch-Rekowski J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawnofinansowe, Warszawa 2014.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism