Prawna ocena wyłączenia obowiązywania I progu ostrożnościowego w ustawie o finansach publicznych

Marcin Tyniewicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.006

Abstrakt


Nowelizacją ustawy o finansach publicznych z dnia 26 lipca 2013 r. polski ustawodawca dokonał czasowego, tj. do końca 2013 r., zawieszenia stosowania przepisów regulujących tzw. I procedurę ostrożnościową. Procedura ta ma istotne znaczenie dla ograniczania wzrostu deficytu budżetowego, co w konsekwencji ma również służyć ograniczeniu wzrostu długu publicznego. W przypadku tak kluczowych dla finansów publicznych przepisów, wszelkie ich zmiany powinny być przeprowadzone, z jednej strony w sytuacjach rzeczywiście uzasadnionych i wyjątkowych, z drugiej zaś – ze szczególnym zachowaniem tzw. zasad przyzwoitej legislacji. W tych aspektach powoływana nowelizacja budzi szereg zastrzeżeń, już chociażby błyskawiczne tempo prac parlamentarnych budzi wątpliwości co do rzetelności procesu legislacyjnego. W związku z tym w niniejszym artykule autor stara się dokonać prawnej oceny nowelizacji ustawy o finansach publicznych z dnia 26 lipca 2013 r., zarówno z formalno-prawnego punktu widzenia, jak i mając na uwadze znaczenie przepisów regulujących procedurę ostrożnościową dla finansów publicznych.

Słowa kluczowe


równowaga budżetowa; deficyt budżetowy; dług publiczny; procedura ostrożnościowa (próg ostrożnościowy); legislacja finansowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Tyniewicki M., Procedury ostrożnościowe i sanacyjne, [w:] E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2013.

Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism